Res ma­end

BT - - NYHEDER -

i tra­ek, blev han ind­lagt. Lidt ef­ter fik han en bo­lig her,« forta­el­ler hun.

Med i går var hen­des ve­nin­der Ma­ri­ann Thy­mann og Han­ne Lyk Mad­sen, der og­så har va­e­ret sam­men med ma­end, som blev ramt af li­del­sen. Al­le har de og­så til fa­el­les, at de har op­le­vet plej­en, som per­so­na­let har ud­ført.

»Fra det øje­blik du kom­mer her, bli­ver der ta­get hånd om bå­de din ae­g­te­fa­el­le og dig. Per­so­na­let var me­get fo­ku­se­ret på bå­de min mands og mit velva­e­re og det gav en fan­ta­stisk tryg­hed for os beg­ge,« ly­der det fra Han­ne Lyk Mad­sen, hvis mand bor på AEble­ha­ven, mens de to an­dre kvin­der nik­ker gen­ken­den­de. Til­pas­ning gør stor for­skel Bo­fa­el­les­ska­bet AEble­ha­ven i Hol­te er en så­kaldt ska­er­met en­hed.

Ste­det er til­pas­set per­so­ner med sva­er de­mens og har ude­luk­ken­de spe­ci­a­lud­dan­net per­so­na­le an­sat.

Det be­ty­der, at bå­de an­sat­te, be­bo­e­re og de­res fa­mi­lie har det bed­re på ste­det, forta­el­ler af­de­lings­le­der ved AEble­ha­ven, San­dra Jill Chri­sten­sen.

»Den hø­je triv­sel, vi har i AEble­ha­ven, tror jeg be­stemt, skyl­des, at vi er kla­edt or­dent­ligt på fra per­so­na­lets

DE­MENS De­mens er en hjer­ne­syg­dom, og ri­si­ko­en for at bli­ve ramt sti­ger med al­de­ren. Cir­ka 84.000 dan­ske­re li­der af syg­dom­men og Na­tio­nalt Vi­dens­cen­ter for De­mens an­slår, at dét tal vil ly­de på 150.000 i 2040. De­mens med­fø­rer of­te hukom­mel­ses­be­sva­er, men ram­mer og­så an­dre men­tale fa­er­dig­he­der som f.eks. steds­ans, reg­ne­fa­er­dig­hed samt over­blik og pro­blem­løs­ning. Der­til er det ik­ke unor­malt at men­ne­sker med de­mens aen­drer per­son­lig­hed. De­mens er ik­ke ar­ve­ligt. Und­ta­gel­sen er fron­to­tem­poral de­mens, der er en fa­el­les­be­teg­nel­se for en grup­pe for­holds­vist sja­eld­ne syg­dom­me, der si­de til at ta­ge hånd om dis­se men­ne­sker og de­res fa­mi­li­er. Det er en del af vo­res ar­bej­de, at vi skal gå tu­re med be­bo­er­ne, ta­le med dem og va­e­re hos dem, og det be­ty­der, at det bli­ver et bed­re sted at va­e­re for al­le.« ud­gør 5-10 pro­cent af al­le de­men­te. Fron­to­tem­poral de­mens kan gå i arv, idet op imod 40 pro­cent af til­fa­el­de­ne er ge­ne­tisk be­tin­ge­de. Di­ag­no­sen stil­les of­test ef­ter et be­søg hos sin la­e­ge og ved en så­kaldt de­men­sen­hed. En ra­ek­ke livs­stils­fak­to­rer er for­bun­det med øget ri­si­ko for de­mens. Un­der­sø­gel­ser vi­ser en sta­ti­stisk sam­men­ha­eng mel­lem f.eks. mo­tions­og kostva­ner og ri­si­ko for de­mens i al­der­dom­men. Det vi­des dog end­nu ik­ke, om der er en di­rek­te år­sags­sam­men­ha­eng.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.