Ny hja­elp på vej

BT - - NYHEDER -

AF­TA­LE va­e­re ste­get til 150.000.

En hur­tig ud­red­ning er af­gø­ren­de for, at den bed­ste be­hand­ling kan bli­ve igang­s­at hur­tigt.

Ven­te­ti­den for de­mens­ud­red­ning va­ri­e­rer fra ho­spi­tal til ho­spi­tal, men som pa­tient ri­si­ke­rer man i øje­blik­ket at ven­te helt op til 57 uger. Ik­ke kun gla­e­de Der­for gla­e­der den nyind­gå­e­de af­ta­le bå­de for­man­den for Dan­ske Re­gio­ner, Bent Han­sen, og for­man­den for Sund­hed Dan­mark, Bent Wul­ff Jakob­sen.

»Vi er sik­re på, at vi med vo­res dyg­ti­ge per­so­na­le kan hja­el­pe re­gio­ner­ne med at løf­te op­ga­ven. For det har de man­ge de­mens­ram­te krav på,« si­ger Bent Wul­ff Jakob­sen.

For Gun­hild Wal­de­mar, der er le­der af Na­tio­nalt Vi­dens­cen­ter for De­mens, va­ek­ker af­ta­len dog ik­ke ude­luk­ken­de gla­e­de.

»Det er rig­tig godt, at der er fo­kus på de­mens og på at nedsa­et­te ven­te­ti­den for en ud­red­ning, men af­ta­len be­kym­rer mig og­så lidt. Hvis vi skal sik­re en høj kva­li­tet af be­hand­lin­gen, tror jeg, at det kra­e­ver, at kom­pe­ten­cer­ne sam­les på fa­er­re kli­nik­ker,« si­ger hun og til­fø­jer, at hun me­ner, at den nye ord­ning skal føl­ges nø­je. Stort fo­kus De­mens er en syg­dom, der er i øje­blik­ket er stort fo­kus på. Den nye af­ta­le mel­lem Dan­ske Re­gio­ner og Sund­hed Dan­mark blev ind­gå­et sam­me dag, som Lars Løk­ke Ras­mus­sen og sund­heds- og ae­l­dre­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de hav­de in­vi­te­ret til et stort de­mens­mø­de på Ma­ri­en­borg. Her sam­le­des po­li­ti­ke­re, AE­l­dre Sa­gen, fag­per­so­ner, pårørende og de­men­te for at dis­ku­te­re ind­hol­det af den na­tio­na­le hand­lings­plan for de­mens, der for­ven­tes at bli­ve pra­e­sen­te­ret i ef­ter­å­ret 2016.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.