Kul­tur Kold grand

BT - - KULTUR -

ME­LO­DI GRAND PRIX Så er det Me­lo­di Grand Prix-tid igen. Men skal man tro book­ma­ker­ne er dan­ske Ligh­t­hou­se Xs vin­der­chan­cer mini­ma­le. Hvis det over­ho­ve­det lyk­kes for de tre san­ge­re at kva­li­fi­ce­re sig vi­de­re fra se­mi­fi­na­len torsdag af­ten. Til gen­ga­eld er der lagt op til en ve­ri­ta­bel kold krig i Sto­ck­holm mel­lem Rusland og Ukrai­ne, hvis ind­byr­des for­hold i for­vej­en er koldt som den si­bi­ri­ske vin­ter.

Rus­si­ske Ser­gey La­za­rev spås som vin­der af grand­prixet - med ukrain­ske Ja­ma­la er pla­ce­ret som op­lagt nr. 2, hvis man skal tro så godt som samt­li­ge in­ter­na­tio­na­le book­ma­ke­re. Og det skal man. De se­ne­ste år

har de ramt plet mht. fa­vo­rit­fel­tet.

Det ukrain­ske bi­drag ’1944’ har på for­hånd vakt stor vre­de i Rusland. Ja­ma­la (Sus­a­na Ja­ma­la­di­nova) af­vi­ser selv, at hen­des sang skal op­fat­tes som en krig­ser­kla­e­ring til na­bo­lan­det.

»Alt for me­get er ble­vet pla­ce­ret på mig: Krim, krim ta­tar,« sag­de hun iføl­ge AFP ved an­kom­sten til Sto­ck­holm.

San­gen er fri­kendt for at ha­ve po­li­ti­ske bud­ska­ber af den eu­ro­pa­ei­ske tv-uni­on, EBU. Og i den sven­ske ho­ved­stad for­sø­ger Ja­ma­la iføl­ge Af­ton­bla­det for øje­blik­ket at fjer­ne fo­kus fra den po­li­ti­ske kon­flikt - bl.a. med en us­a­ed­van­lig fan-af­stem­ning om hen­des out­fit i se­mi­fi­na­len på torsdag. San­gen hand­ler om ol­de­mor Det er dog en kends­ger­ning, at hun tid­li­ge­re har ud­talt, at san­gen ’1944’ om­hand­ler et em­ne, der er i dag er vir­ke­lig­hed for de Krim-ta­ta­rer, der bli­ver klemt ef­ter pra­esi­dent Vla­di­mir Pu­tins ind­tra­en­gen på Krim­halvø­en for to år si­den. San­gen hand­ler om Ja­ma­las ol­de­mor.

Hun blev i 1944 depor­te­ret til Cen­tra­la­si­en af den sov­je­ti­ske dik­ta­tor Jo­sef Sta­lin sam­men med tu­sin­der an­dre ta­ta­rer. De fik lov til at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.