Prix-krig

BT - - KULTUR -

ven­de til­ba­ge til de­res hjem­land år­ti­er se­ne­re. Rusland og ho­mo­seksu­el­le Den rus­si­ske favorit La­za­rev har ind­til vi­de­re ik­ke vil­let ud­ta­le sig om det po­li­ti­ske aspekt. Til gen­ga­eld pres­ses han af sven­ske jour­na­li­ster om et helt an­det de­ba­tem­ne: Ruslands for­hold til ho­mo­seksu­el­le.

For­hol­det mel­lem Sve­ri­ge og Rusland er i for­vej­en køligt. Det af­sted­kom det sto­re of­fi­ci­el­le sven­ske pro­te­ster, da Rusland sid­ste år vedt­og en lov, der gør ’pro­pa­gan­da’ om ’ik­ke-tra­di­tio­nel­le seksu­el­le re­la­tio­ner’ ulov­lig. SVT spør­ger der­for li­ge ud, om det er sik­kert for ho­mo­sek­sel­le grand­prix-fans at rej­se til Rusland, hvis Ser­gey vin­der.

»Jeg kan si­ge til al­le ho­mo­seksu­el­le i Sve­ri­ge og den ve­st­li­ge ver­den, at de frit kan kom­me til Rusland og se, at alt er to­talt fre­de­ligt,« si­ger La­za­rev i tv-in­ter­viewet, og han til­fø­jer:

»Men det er nok ik­ke en god idé at kys­se of­fent­ligt. Loven si­ger, at du ik­ke bør gø­re det. Man bør respek­te­re so­ci­al or­den. Det er op til den en­kel­te at be­slut­te, hvad det be­ty­der.«

For­hol­det mel­lem Sve­ri­ge og Rusland er i for­vej­en køligt. Den rus­si­ske uden­rigs­mi­ni­ster Ser­gey Lavrov last har lagt ved på bå­let med en slet skjult trus­sel, ef­ter det neut­ra­le Sve­ri­ge for ny­lig ryk­ke­de ta­et­te­re på Na­to­al­li­an­cen:

»Al­le lan­de har ret til at ta­ge de sik­ker­heds­po­li­ti­ske for­holds­reg­ler det øn­sker. Men man må for­stå, at hvis der sker mi­li­ta­e­re in­fra­struk­tu­rel­le for­an­drin­ger ved de rus­si­ske gra­en­ser, må vi ta­ge de nød­ven­di­ge mi­li­ta­er tek­ni­ske for­holds­reg­ler.« Top fem i Det in­ter­na­tio­na­le Me­lo­di Grand Prix iføl­ge book­ma­ker­ne: 1. Rusland, Ser­gey La­za­rev, ’You are the On­ly One’ 2. Ukrai­ne, Ja­ma­la, ’1944’ 3. Frank­rig, Amir: ’J’ai cher­ché’ 4. Sve­ri­ge, Frans: ’If I We­re Sor­ry’ 5. Au­stra­li­en, Da­mi Im: ’So­und of Si­len­ce’ Nog­le book­ma­ke­re spår, at dan­ske Ligh­t­hou­se X kom­mer i fi­na­len. An­dre ik­ke. EF­TERTAN­KE Ar­ran­gø­rer­ne af årets fi­na­le har truf­fet et us­a­ed­van­ligt valg. Un­der fi­na­len vil der va­e­re en dan­sese­kvens, der kom­men­te­rer flygt­nin­ge­kri­sen i Eu­ro­pa - kom­bi­ne­ret med en hånd­fuld po­l­ti­ske indslag. Te­ma­et har tit­len ’Co­me To­get­her’.

Va­er­ten, sid­ste års vin­der Måns Zel­mer­löw, si­ger:

»Det er me­re nød­ven­digt end no­gen­sin­de at vi står sam­men, og det er, hvad vi gør i Me­lo­di Grand Prix, hvor de fle­ste lan­de mø­des.

»Vi skal vel be­rø­re det: alt an­det vil­le va­e­re at be­gra­ve vo­res ho­ve­d­er i san­det. Vi har luk­ket gra­en­ser­ne nu, og jeg ved ik­ke, om der er så me­get at va­e­re stolt af,« si­ger han og­så.

Showets pro­du­cer Sven Sto­ja­novic si­ger: »Vi øn­sker, at få folk til at ta­en­ke ef­ter at ha­ve set showet.« Året in­ter­na­tio­na­le Me­lo­di Grand Prix af­vik­les i Sto­ck­holm over to se­mi­fi­na­ler og en fi­na­le. Før­ste se­mi­fi­na­le af­vik­les tirs­dag af­ten. An­den torsdag af­ten. Fi­na­len af­vik­les lørdag af­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.