Go­de kol­le­ger gi­ver den stør­ste ar­bejds­gla­e­de

BT - - TV / RADIO -

Det er ik­ke den fe­de løn­check, der gør dan­sker­nes ar­bejds­gla­e­de stor. Det er der­i­mod kol­le­ger­ne, som er vig­tigst for trivs­len på job­bet.

En ny un­der­sø­gel­se fra HK vi­ser, at go­de kol­le­ger er vig­ti­ge­re end bå­de sjove ar­bejds­op­ga­ver, løn og en god chef.

»Det so­ci­a­le på ar­bejds­plad­sen har be­tyd­ning for, om vi er stres­se­de, og om vi tri­ves på ar­bejds­plad­sen,« si­ger Signe Pi­hl-Thin­g­vad, der er lek­tor ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet, hvor hun for­sker i psy­kisk ar­bejds­mil­jø.

»Det har og­så be­tyd­ning for, hvor let vi kan ud­fø­re vo­res ar­bejds­op­ga­ver - alt­så for vo­res pro­duk­ti­vi­tet,« si­ger hun.

54 pct. pe­ger på kol­le­ger­ne som den va­e­sent­lig­ste fak­tor i for­hold til at få en god ar­bejds­dag.

46 pct. me­ner, ar­bejds­op­ga­ver­ne er det vig­tig­ste, 30 pct. me­ner, at en god chef er af­gø­ren­de, mens kun 15 pct., me­ner, det er løn­nen.

»At løn­nen er min­dre vig­tig, er en ten­dens, vi ser, i man­ge ty­per ar­bej­de, hvor man hel­le­re vil ha­ve et godt kol­le­ga­skab og in­ter­es­san­te ar­bejds­op­ga­ver.

Men det er ik­ke det sam­me som at si­ge, at løn ik­ke be­ty­der no­get. Det er ba­re et spørgsmål om, hvad man pri­o­ri­te­rer i sin hver­dag,« si­ger Signe Pi­hlThin­g­vad.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.