Brønd­by

BT - - ALKA SUPER LIGA -

kam­pen hilst på en­kel­te af spil­ler­ne. En af dem var Fre­de­rik Holst, der ef­ter kam­pen for­tal­te, at han var så hel­dig at gi­ve Jo­hn Ter­ry et hånd­tryk før kam­pen, og selv om han ik­ke tror, at den en­gel­ske lands­holds­le­gen­de bli­ver den kom­men­de Brønd­by-tra­e­ner, forta­el­ler han, at Jo­hn Ter­ry skal va­e­re me­re end vel­kom­men.

»Det vil­le ik­ke va­e­re dår­ligt, men jeg tror ik­ke, han har så me­get er­fa­ring med tra­e­ner­rol­len. Jeg tror ik­ke, det bli­ver ham, men nu må vi se,« sag­de Fre­de­rik Holst og forta­el­ler, at han blev lidt beno­vet over hånd­tryk­ket med den iko­ni­ske spil­ler. Af­vi­ser tra­e­nertjans Ho­ved­per­so­nen selv af­vi­ste i går over for Brønd­bys hjem­mesi­de, at han skal va­e­re tra­e­ner i klub­ben.

»Nej, det skal jeg ik­ke va­e­re. Må­ske om få år, men jeg vil sta­dig spil­le i et par år end­nu. For­hå­bent­lig i Chel­sea. I min op­tik skal man som spil­ler spil­le så lang tid, som man er i stand til, og så er jeg sta­dig i gang med mi­ne tra­e­n­er­kur­ser. I frem­ti­den kan jeg godt se mig selv bli­ve ma­na­ger,« lød det fra Jo­hn Ter­ry, der af­slø­re­de, at han har fulgt Brønd­by la­en­ge.

»Brønd­by har gen­nem åre­ne kla­ret sig godt i eu­ro­pa­ei­sk fod­bold og haft nog­le sto­re spil­le­re, nog­le som er kom­met til Chel­sea og selv­føl­ge­lig mr. Laud­rup. Det er en stor klub, og det er fedt at va­e­re her og støt­te Jan og hol­det.«

Mid­ter­for­sva­re­ren er kon­trakt­løs til som­mer, og så sent som i går blev han af en­gelsk pres­se ka­e­det sam­men med en unavn­gi­ven ki­ne­sisk klub.

Over for TV3 Sport af­slø­re­de Ter­ry dog, at han vil gø­re alt for at fort­sa­et­te i Chel­sea, der na­e­ste sa­e­son tra­e­nes af den ita­li­en­ske land­stra­e­ner, An­to­nio Con­te:

»Jeg vil ger­ne spil­le et par år me­re. For­hå­bent­lig bli­ver det i Chel­sea. Jeg er Chel­sea-spil­ler, og det har va­e­ret min klub, si­den jeg var 14 år.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.