’For ånds­svagt, Glen’

BT - - ALKA SUPER LIGA -

GLENDETTA for lavt ni­veau,« si­ger Jo­hn­ny Ru­ne da­gen der­på.

Det var helt kon­kret ef­ter kam­pen mel­lem FCM og AGF, at Glen Riddersholm pu­ste­de liv i kon­tro­ver­sen igen. I et in­ter­view med TV3 Sport ef­ter kam­pen, blev AGF-tra­e­ne­ren spurgt ind til, at han nu var til­ba­ge på det sta­dion, han fik så grim en af­sked fra. Lad det pas­se­re Riddersholm var til en be­gyn­del­se me­get po­si­tiv i for­bin­del­se med sin til­ba­ge­komst, som han ka­rak­te­ri­se­re­de som ’en hyg­ge­lig dag’, in­den han blev spurgt, om han var på hånd­tryk med sport­s­di­rek­tør Claus Ste­in­le­in.

»Nej, det kan jeg ro­ligt si­ge, men det er jeg heldigvis med 99,9 pro­cent af al­le de men­ne­sker, der er her,« sag­de Glen Riddersholm, in­den han blev spurgt ind til, om han hav­de haft kon­takt til be­sty­rel­ses­for­mand Ras­mus An­ker­sen. I grun­den er det ånds­svagt, at det fort­sa­et­ter, for­di det er så la­en­ge si­den. Fra hvor jeg sid­der, er det lidt for lavt ni­veau »Ham har jeg ik­ke set i lang tid, jeg tror kun, han stik­ker na­e­sen frem, når det går godt.« Jo­hn­ny Ru­ne er ik­ke ba­re ae­r­ger­lig over, at der nu er pu­stet liv i det, han kal­der en ’unød­ven­dig de­bat’, han for­står hel­ler ik­ke helt Glen Rid­ders­holms egent­li­ge kri­tik. »Ras­mus An­ker­sen er her da of­te, og det er ik­ke min op­fat­tel­se, at han kun er her, når det går godt,« si­ger FCM-bos­sen. Jo­hn­ny Ru­ne forta­el­ler, at han per­son­ligt ik­ke har no­get pro­blem med Glen Riddersholm, som han var med til at an­sa­et­te i Ikast FS, før FC Midtjyl­land blev grundlagt i 1999. Men da Riddersholm søn­dag blev spurgt om for­hol­det til Claus Ste­in­le­in og Ras­mus An­ker­sen, bur­de han ba­re ha­ve la­det det pas­se­re. Uva­er­dig exit »Glen vil jo ger­ne snak­ke, når han bli­ver spurgt, og så si­ger han må­ske me­re, end han vil­le ha­ve sagt. Jeg sy­nes, han skul­le ha­ve af­va­er­get det spørgsmål,« si­ger Jo­hn­ny Ru­ne.

Da Glen Riddersholm ind­gav sin op­si­gel­se ef­ter at ha­ve ført FC Midtjyl­land til klub­bens før­ste mester­skab, kom det som en over­ra­skel­se for Jo­hn­ny Ru­ne.

»Der er in­gen tvivl om, at der var no­get gnub­be­ri mel­lem par­ter­ne, og jeg er­ken­der bag­grun­den for pro­ble­mer­ne, men jeg kan ik­ke gen­ken­de re­ak­tio­nen (Rid­ders­holms op­si­gel­se, red.).«

»Det var lidt uva­er­digt fra beg­ge sider. Det var ik­ke nød­ven­digt, at det end­te så­dan. Det var en unød­ven­dig af­slut­ning fra beg­ge sider, bå­de fra Glen, men egent­lig og­så fra FCM,« si­ger Jo­hn­ny Ru­ne.

BT har for­søgt at få en kommentar fra Claus Ste­in­le­in, dog ik­ke­vend­te til­ba­ge på avi­sens hen­ven­del­se.

Hver­ken Ras­mus An­ker­sen el­ler Glen Riddersholm har øn­sket at kom­men­te­re yder­li­ge­re på sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.