’AaBs kom­bi­na­tions­spil er ene­stå­en­de’

BT - - ALKA SUPER LIGA -

’NO NONSENSE’ gå til AaB. Det kan da godt va­e­re, at Stå­le har ret i no­get af det, han si­ger, men jeg be­døm­mer selv­føl­ge­lig ud fra de AaB- og FCK-kam­pe, jeg har set. Og der har AaB ba­re va­e­ret flot­test at se på,« si­ger Mor­ten Bruun.

Mor­ten Bruun un­der­stre­ger, at han ik­ke ser samt­li­ge kam­pe i Su­per­liga­en, men at AaB ud fra de kam­pe, han har set, spil­let flot­test fod­bold på top­ni­veau­et.

Det var un­der kom­men­te­rin­gen af søn­da­gens kamp mel­lem Vi­borg og AaB, som nord­jy­der­ne vandt med 2-0, at Eu­rosport-med­kom­men­ta­to­ren igen fik fy­ret op un­der den fod­bol­dro­man­ti­ske dis­kus­sion. Og Bruun ud­dy­ber ger­ne sin hold­ning.

»AaBs kom­bi­na­tions­spil er ba­re ene­stå­en­de. Når det kø­rer for dem, er det ba­re en for­nø­jel­se at se, hvor­dan isa­er Ni­co­laj Thom­sen, Ene­vold­sen, Ras­mus Jöns­son og de­res ba­ck­er for­mår at kom­bi­ne­re sig smukt igen­nem et­hvert for­svar,« si­ger Mor­ten Bruun.

»Jeg tror, det er vig­tigt for ham, for­di han ved­ken­der sig, at FCK med sin po­si­tion i dansk fod­bold og­så skal må­les på, at hol­det spil­ler spek­taku­la­er fod­bold. Det er ik­ke nok ’ba­re’ at ha­ve flest po­int i Su­per­liga­en.«

Mor­ten Bruun får ik­ke selv lov til at kom­men­te­re kam­pen mel­lem AaB og FC Kø­ben­havn, da den vi­ses på TV3+. Det er ba­re en for­nø­jel­se at se, hvor­dan isa­er Ni­co­laj Thom­sen, Ene­vold­sen, Ras­mus Jöns­son og de­res ba­ck­er for­mår at kom­bi­ne­re sig smukt igen­nem

la­e­ser­ne på Bt.dk, hvem der spil­ler det flot­te­ste fod­bold. Her er la­e­ser­nes dom:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.