Fransk, fed og fa­er­dig

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PRAESIDENTENS FALD Mi­chel Plat­i­ni er trå­dt til­ba­ge som pra­esi­dent for Det Eu­ro­pa­ei­ske Fod­bold­for­bund, UEFA, selv om han fik i går fik ned­sat sin ka­ran­ta­e­ne­straf fra seks til fi­re år af Den In­ter­na­tio­na­le Sport­s­dom­stol, CAS. Det er an­den gang, at Plat­i­ni får ned­sat sin straf, som op­rin­de­ligt lød på ot­te års ka­ran­ta­e­ne fra al­le fod­bol­dak­ti­vi­te­ter.

Det var den eti­ske ko­mité i Det In­ter­na­tio­na­le Fod­bold­for­bund, FIFA, som oprin­de­lig straf­fe­de Plat­i­ni med ot­te års ka­ran­ta­e­ne for hans an­del i en om­fat­ten­de kor­rup­tions­sag – en straf, der se­ne­re blev re­du­ce­ret til seks års va­rig­hed in­den gårs­da­gens tred­je og en­de­li­ge nedsa­et­tel­se.

»Den­ne be­slut­ning med­fø­rer en ude­luk­kel­se med en va­rig­hed, som be­ty­der, at jeg de fa­cto og til­fa­el­dig­vis ik­ke kan bli­ve kan­di­dat ved det na­e­ste pra­esi­dentvalg i FIFA,« for­kla­rer Plat­i­ni.

Na­e­ste FIFA-valg vil ef­ter pla­nen fin­de sted i maj 2019, og der­for tog Plat­i­ni straks kon­se­kven­sen. Dybt uret­fa­er­digt »Som af­talt med de na­tio­na­le for­bund tra­e­der jeg til­ba­ge som pra­esi­dent i UEFA for at ren­se mit navn i den­ne sag ved de schweizi­ske dom­sto­le,« sag­de Plat­i­ni, der fin­der sin dom ’dybt uret­fa­er­dig’, som han ud­tryk­ker det.

Bag­grun­den for dom­men og ka­ran­ta­e­nen var en pen­ge­over­før­sel fra Det In­ter­na­tio­na­le Fod­bold­for­bund, FIFA, til Plat­i­ni på to mil­li­o­ner schweizer­franc i 2011. Sepp Blat­ter, som var da­va­e­ren­de FIFA-pra­esi­dent, har ha­ev­det, at det var for et styk­ke ar­bej­de, Plat­i­ni hav­de ud­ført for FIFA, men den for­kla­ring var der in­gen, der køb­te.

Blat­ter har selv an­ket en lang­va­rig ka­ran­ta­e­ne til CAS, men ud­fal­det af den sag er end­nu ik­ke af­gjort.

Plat­i­ni hav­de hå­bet på at få an­nul­le­ret he­le ka­ran­ta­e­nen hos CAS, men det valg­te et pa­nel hos sport­s­dom­sto­len ik­ke at gø­re. CAS skri­ver i ken­del­sen, at der fand­tes en kon­trakt mel­lem Plat­i­ni og FIFA, som var un­der­skre­vet i 1999. I kon­trak­ten var der af­talt en af­løn­ning på 300.000 schweizer­franc om året. Den kon­trakt blev over­holdt af par­ter­ne og ud­løb i 2002, da Plat­i­ni blev med­lem af FIFAs Ek­se­ku­tiv­ko­mité.

Det var dog ik­ke før fe­bru­ar 2011, at FIFA ud­be­tal­te de to mil­li­o­ner schweizer­franc til Plat­i­ni. Det ske­te på et tids­punkt, hvor bå­de Blat­ter og Mo­ha­med Bin Ham­mam var kan­di­da­ter til pra­esi­dentval­get i FIFA, som vil­le fin­de sted fi­re må­ne­der ef­ter den mista­en­ke­li­ge pen­ge­over­før­sel. Ik­ke le­gi­tim af­ta­le Plat­i­ni har for­kla­ret, at han i 1998 ind­gik en mundt­lig af­ta­le med Blat­ter om en år­lig be­ta­ling på en mil­li­on schweizer­franc. CAS har dog ik­ke vur­de­ret, at der var ta­le om en le­gi­tim af­ta­le, og ud­be­ta­lin­gen fandt sted me­re end ot­te år ef­ter, at af­ta­len ud­løb.

Panelet i CAS ha­ef­ter sig og­så ved, at Plat­i­ni lukre­re­de på en ud­vi­det pen­sions­af­ta­le, som han ik­ke hav­de krav på. CAS fandt dog, at Plat­i­nis straf på seks år var for hård, da der og­så var for­mil­den­de fak­to­rer i sa­gen. Der­for end­te det med fi­re år, som sva­rer til en pra­esi­dent­pe­ri­o­de. Plat­i­ni fik des­u­den sa­en­ket en bø­de­straf fra 80.000 til 60.000 schweizer­franc.

En af­lø­ser for Plat­i­ni vil ik­ke bli­ve fun­det li­ge med det sam­me og i hvert fald ik­ke før, UEFA har af­holdt et mø­de 18. maj i Schweiz, op­ly­ser fod­bold­for­bun­det i en pres­se­med­del­el­se.

»I mel­lem­ti­den vil der ik­ke bli­ve valgt en ny mid­ler­ti­dig UEFA-pra­esi­dent,« op­ly­ser for­bun­det.

»UEFAs Ek­se­ku­tiv­ko­mité vil mø­des om mor­ge­nen 18. maj i Ba­sel for at dis­ku­te­re de na­e­ste skridt - in­klu­siv plan­la­eg­nin­gen af en valg­kon­gres,« ly­der for­kla­rin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.