BACK IN BLA­CK

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KAMERAFARVE ka­me­ra sort, mens Jo­ly­on Pal­mer kø­rer rundt med et gult ka­me­ra.

Det var i vir­ke­lig­he­den en aen­dring i reg­le­men­tet for nog­le år til­ba­ge, der be­stem­te, at hol­de­ne nu skul­le ma­le bi­ler­nes ka­me­ra sort og gul så­dan, at til­sku­er­ne nem­me­re kun­ne se for­kel på kø­rer­ne.

Men hur­tigt blev det så­dan, at det sor­te ka­me­ra blev til­delt den kø­rer, som tea­met re­a­ge­re­de hø­jest in­ter­nt. Ty­de­lig for­bin­del­se Spør­ger man rundt i For­mel 1-fel­tet, vil team­che­fer­ne for­ment­lig af­vi­se den te­o­ri. Men uof­fi­ci­elt ken­der al­le i sporten, at det er så­dan.

Det forta­el­ler blandt an­dre den man­ge­åri­ge va­ert på TV3 Sports For­mel 1-sen­ding, Pe­ter Pals­høj.

»Der har i mi­ne øj­ne, og i al den tid jeg har ar­bej­det pro­fes­sio­nelt med For­mel 1, va­e­ret en ty­de­lig for­bin­del­se mel­lem, hvem der i den bre­de DET GA­EL­DER BÅ­DE på re­sul­tat-tav­len, men det in­di­ke­res og­så på, at han kø­rer rundt med et sort ka­me­ra i ste­det for et gult, som det kan ses på det frem­ha­e­ve­de bil­le­de af de to Re­naul­tra­ce­re. of­fent­lig­hed lidt ’pop­pet’ bli­ver be­trag­tet som første­kø­rer og far­ven på ka­me­ra­et over luf­tind­ta­get,« si­ger han til BT og til­fø­jer: Det er ik­ke over­ra­sken­de, at Ke­vin Magnus­sen har den sor­te far­ve. Men det er vig­ti­ge­re, at han ban­ker Jo­ly­on Pal­mer på sto­pu­ret

»Na­evn hvil­ken som helst bil, ka­me­ra og kø­rer, og så vil det i 99 pro­cent af til­fa­el­de­ne pas­se nøj­ag­tig på det al­min­de­li­ge bil­le­de af kø­re­rens pla­ce­ring i hie­rar­ki­et.«

BTs For­mel 1-kor­re­spon­dent, RE­NAULT Ke­vin Magnus­sen (sort) Jo­ly­on Pal­mer (gul) FER­RA­RI (sort) (gul) MER­CE­DES (sort) MCLA­REN (gul) WIL­LI­AMS (sort) (sort) (gul) Pe­ter Ny­gaard, me­ner og­så, at der her­sker en klar op­fat­tel­se i For­mel 1-pit­ten af, hvad den sor­te og gu­le kamerafarve sig­na­le­rer.

»Na­e­sten al­le team har hi­sto­risk gjort så­dan, at sort har va­e­ret første­kø­re­ren, mens den gu­le far­ve har va­e­ret an­den­kø­re­rens, men de kan selv be­stem­me det,« si­ger Pe­ter Ny­gaard, som i år ser Wil­li­ams som en und­ta­gel­se, hvor fin­nen Valt­te­ri Bot­tas har den gu­le far­ve, mens Fe­lipe Mas­sa kø­rer rundt med et sort ka­me­ra på bi­len. En­kel­te for­skel­le Pe­ter Ny­gaard er dog ik­ke over­ra­sket over, at Ke­vin Magnus­sen har over­ta­get det sort­ma­le­de ka­me­ra hos Re­nault.

»En rook­ie som Jo­ly­on Pal­mer er i prin­cip­pet al­tid an­den­kø­rer, så det er ik­ke over­ra­sken­de, at Ke­vin Magnus­sen har den sor­te far­ve. Men det er vig­ti­ge­re, at han ban­ker Jo­ly­on (gul) TORO ROS­SO Da­ni­il Kvy­at (sort) Car­los Sainz Jr. (gul) RED BULL SAU­BER (sort) (gul) FOR­CE IN­DIA HAAS MA­NOR (sort) (gul) (sort) (gul) (sort) (gul) (sort) (gul) Pal­mer på sto­pu­ret, og det har han gjort de se­ne­ste tre løb,« si­ger Pe­ter Ny­gaard.

Det er dog for­skel­ligt, hvor ty­de­lig op­de­lin­gen mel­lem før­ste- og an­den­kø­re­ren er hos de for­skel­li­ge hold.

»I nog­le team er det me­re ud­talt end an­dre. Hos Fer­ra­ri er der in­gen tvivl om, at Se­ba­sti­an Vet­tel er første­kø­rer. Hos Red Bull har tea­met ne­top skif­tet Kvy­at (gul far­ve) med Max Ver­stap­pen, og et team vil­le al­drig ha­ve skif­tet de­res første­kø­rer ud. Så man kan sag­tens ta­le om før­ste- og an­den­kø­re­re i For­mel 1,« si­gerBTs F1-kor­re­spon­dent.

»Det bli­ver me­re ud­talt jo la­en­ge­re ne­de i ra­ek­ker­ne, man kom­mer. Er tea­met pres­set øko­no­misk, får det sva­e­re­re ved at la­ve to iden­ti­ske bi­ler, og i den an­den en­de af fel­tet kan man ’sør­ge for’, at første­kø­re­ren vin­der lø­bet el­ler ik­ke ta­ber po­int,« si­ger Pe­ter Ny­gaard.

Se­bati­an Vet­tel Ki­mi Räik­kö­nen Lewis Ha­milt­on Ni­co Ros­berg Fe­lipe Mas­sa Valt­te­ri Bot­tas Fer­nan­do Alonso Jen­son But­ton Da­ni­el Ric­ci­ar­do Max Ver­stap­pen Marcus Eri­cs­son Fe­lipe Nasr Ni­co Hül­ken­berg Ser­gio Pe­rez Ro­main Grosje­an Este­ban Gu­ti­er­rez Pa­scal We­hr­le­in Rio Hary­an­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.