Kli­chéen er ene

BT - - VM I ISHOCKEY -

og at du ryk­ker ud med fem po­int,« si­ger Oli­ver Laurid­sen.

Det er fri­sten­de at hi­ve den sto­re lom­me­reg­ner frem og fin­de det gyld­ne po­int­tal i for­hold til at over­le­ve og nå en kvart­fi­na­le, men så får man først me­get ondt i ho­ve­d­et, og der­ef­ter vil der nok duk­ke end­nu et over­ra­sken­de re­sul­tat op i grup­pen, og så vil det he­le va­e­re spildt. I ste­det bør man føl­ge spil­ler­nes ek­sem­pel.

»Man ta­ger en kamp ad gan­gen. Du kan ik­ke spe­ku­le­re alt for me­get i det, for så lø­ber du og ta­en­ker på det. Vi har spil­let to kam­pe, og vi har få­et tre po­int, og nu har vi fo­kus på den kamp, vi skal spil­le mod Schweiz (i dag, red.),« si­ger Ste­fan Lassen.

Det kom­mer hel­ler ik­ke helt bag på spil­ler­ne, at sej­ren over Nor­ge ik­ke var nok til at boo­ke bil­let­ten til na­e­ste års VM.

»Vi var klar over fra star­ten, at én sejr ik­ke var nok. Men hvor po­in­te­ne skul­le hen­tes - jeg tror ik­ke, vi hav­de for­ud­set, at det var så åbent, som det er, men vi var for­be­redt på, at tur­ne­rin­gen ik­ke var slut ef­ter én sejr. Det er spa­en­den­de i år, og det er fedt. Som is­ho­ck­ey­spil­ler vil man ger­ne va­e­re med, når der er no­get på spil, og i år er der bå­de no­get at vin­de og ta­be,« si­ger Se­ba­sti­an Da­hm.

For­hå­bent­lig bli­ver der al­le­re­de i ef­ter­mid­dag vun­det no­get igen, når mod­stan­de­ren i Ice Pa­la­ce i Moskva hed­der Schweiz.

»Et sår­et dyr er al­tid det far­lig­ste, så Schweiz er jo pi­sket til at vin­de. At hol­de di­sci­pli­nen er det vig­tig­ste for os. Struk­tu­ren i spil­let og selv­til­li­den, sy­nes jeg, vi har he­le vej­en rundt. Det er ba­re vig­tigt, at vi und­går ud­vis­nings­bok­sen. Så kan vi - om ik­ke spil­le uden pres - så va­e­re min­dre nervø­se end schweizer­ne,« slut­ter må­l­man­den. TIRS­DAG 10. MAJ 2016

Ni­ko­laj Eh­lers får en ud­vis­ning i kam­pen mod Nor­ge. Ne­top ud­vis­nin­ger blev Lø­ver­nes akil­les­ha­el mod Sve­ri­ge, og dan­sker­ne skal ik­ke la­ve li­ge så man­ge straf­mi­nut­ter mod Schweiz. Fo­to: Jan Kors­gaard/EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.