Ste vej frem

BT - - RUSLAND 6.-22. MAJ -

TIRS­DAG 10. MAJ 2016

of­test bli­ver stil­let in­den VM i is­ho­ck­ey, er, hvor­dan kom­mer det til at gå for Dan­mark. Hvis man kun­ne sva­re på det på for­hånd, vil­le der jo ik­ke va­e­re no­gen grund til at spil­le VM, men nog­le gan­ge ha­el­der man me­re til fugl el­ler fisk.

Så­dan har det ik­ke rig­tig va­e­ret i år. Det har va­e­ret na­e­sten umu­ligt at kom­me med et godt bud på for­hånd, og det har der vist sig at va­e­re en god grund til. Dan­mark er hav­net i en pul­je, hvor al­le hold la­der til at kun­ne ta­ge po­int fra al­le, og hvor samt­li­ge ot­te hold har mindst to po­int ef­ter to kam­pe. Men for hver kamp, der bli­ver spil­let, får man en ny brik til det pus­le­spil, der hed­der VM 2016. BT har set na­er­me­re på, hvil­ket bil­le­de der er ved at for­me sig ef­ter de to før­ste af syv grup­pe­kam­pe for Dan­mark. Dan­mark spil­ler rig­tig godt, når man hol­der sig fra ud­vis­nings­bok­sen, og man er ble­vet frem for blot at fy­re puck­en op i mod­sat­te en­de og ri­si­ke­re at få den di­rek­te til­ba­ge i egen zo­ne via icing.

Ka­sak­h­stan ser trods sin sta­tus som op­ryk­ker ud til at va­e­re 15 af 23 spil­le­re kom­mer fra KHL-mid­ter­klub­ben Barys Asta­na, li­ge­som land­stra­e­ner An­drei Na­za­rov er tra­e­ner for bå­de klub­ben og na­tio­nen.

Se­ba­sti­an Da­hm er en rig­tig god må­l­mand. Af de seks ke­e­pe­re, der har stå­et to kam­pe, lig­ger han øverst med en Han har få­et na­e­sten dob­belt så man­ge skud, 86, imod sig som fi­re af de øv­ri­ge må­l­ma­end. Kun Ka­sak­h­stans Vi­ta­li Ko­les­nik har va­e­ret un­der hår­de­re be­skyd­ning med 100 skud imod. Dan­mark ser ud til at va­e­re ble­vet

og det kan ses på må­l­tav­len. Sid­ste år hav­de Dan­mark i snit knap 21 skud på mål pr. kamp. I år er det knap 26 skud pr. kamp. Og ef­ter to kam­pe har is­ho­ck­eylø­ver­ne al­le­re­de sco­ret halv­de­len af de i alt 10 mål, det blev til i syv kam­pe i 2015.

Schweiz har langt fra vist den styr­ke, man tid­li­ge­re har set fra al­pelan­det. To over­tids­ne­der­lag er det ble­vet til for ver­dens­rang­li­stens nr. 7. Det vil­le ik­ke va­e­re så be­ma­er­kel­ses­va­er­digt, hvis mod­stan­der­ne hed Rusland og Sve­ri­ge, men det er

når det kom­mer til VM. I 12 kam­pe for­delt på tre VM-slut­run­der står han no­te­ret for fem mål og en assist, men han er og­så en af de dan­ske­re, der sky­der, når chan­cen by­der sig. 34 VM-skud er det ble­vet til - her­af er de 10 fal­det i årets to før­ste VM-kam­pe.

Vi be­hø­ver må­ske ik­ke be­kym­re os så me­get om, hvor­dan det går i den an­den pul­je i for­hold til nedryk­nings­spø­gel­set.

og har der­med nul po­int, mens Frank­rig og Tys­kland for­del­te po­in­te­ne mel­lem sig i de­res ind­byr­des kamp. Men der er og­så ri­ge­ligt at kon­cen­tre­re sig om i Grup­pe A, hvor der er tre po­int fra top til bund. Let­land er ik­ke no­get let land. Na­tio­nen har godt nok tabt si­ne to før­ste kam­pe, men man kan vel va­e­re gan­ske til­freds med at I de se­ne­ste to af i alt tre A-VM-mø­der mel­lem Dan­mark og Let­land er det dog ble­vet til dansk sejr.

De dan­ske spil­le­re skal ha­ve nog­le blø­de­re sta­ve el­ler la­e­re at hol­de dem på isen. er kom­met ef­ter for­se­el­sen høj stok. Og seks af de mi­nut­ter har va­e­ret til­la­egs­mi­nut­ter, for­di mod­stan­de­ren er kom­met til at blø­de af for­se­el­sen. Fi­re un­der­tals­mi­nut­ter i tra­ek ko­ster man­ge kra­ef­ter i box­play. Vi skal va­e­re gla­de for, at vi ik­ke er i grup­pe med Fin­land. In­gen har lyst til at bli­ve yd­my­get af en 18-årig, men med seks po­int (fi­re mål, to assist) ef­ter to kam­pe har (fo­to) med si­ne 18 år og 21 da­ge ik­ke va­e­ret sød ved si­ne mod­stan­de­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.