Nej fra Ni­el­sen

BT - - RUSLAND 6.-22. MAJ -

IK­KE FLE­RE NHL’ERE Da Frans Ni­el­sen og New York Islan­ders blev sendt ud af NHL-slut­spil­let nat­ten til i går hav­de Jan Karls­son og den dan­ske lands­holds­le­del­se nok et lil­le håb om, at den sta­er­ke cen­ter vil­le sa­et­te sig på et fly med kurs mod Moskva. I af­tes stod det dog klart, at Frans Ni­el­sen, hvis kon­trakt med New Yor­ker-klub­ben ud­lø­ber ef­ter den­ne sa­e­son, ik­ke har ta­enkt sig at pak­ke is­ho­ck­eyta­sken me­re på den­ne si­de af som­mer­fe­ri­en.

»Vi er gla­de for og stol­te over, at vi al­tid får en respekt­fuld sam­ta­le med de dan­ske NHL-spil­le­re og de­res klub­ber, og vi øn­sker Frans Ni­el­sen al mu­lig held og lyk­ke i kon­trakt­for­hand­lin­ger­ne,« si­ger lands­hol­dets ge­ne­ral ma­na­ger.

Islan­ders tab­te 1-4 i kam­pe til Tampa Bay Ligh­t­ning i an­den run­de af slut­spil­let ef­ter at ha­ve be­sej­ret Fl­o­ri­da Pant­hers i før­ste run­de. Ni­el­sen blev no­te­ret for fem po­int (tre mål, to assist) i de 11 kam­pe. Lands­hol­det fuld­tal­ligt Et nej tak fra Ni­el­sen be­ty­der og­så, at lands­hol­det i dag bli­ver fuld­tal­ligt, da Mat­hi­as From, Mik­kel Aa­gaard og Ge­or­ge Sø­ren­sen, der ind­til nu har del­ta­get ved tra­e­nin­ger­ne i Rusland uden of­fi­ci­elt at va­e­re en del af VMtrup­pen, bli­ver skre­vet ind i tur­ne­rin­gen.

»Vi hav­de na­tur­lig­vis ger­ne kun­net til­fø­je Frans Ni­el­sen el­ler Oli­ver Bjor­k­strand til hol­det, men vi må og­så va­e­re re­a­li­sti­ske, og jeg er ik­ke i tvivl om, at jeg har en kom­pe­tent og vel­spil­len­de trup sid­den­de i om­kla­ed­nings­rum­met til de fem re­ste­ren­de kam­pe i grup­pe­spil­let,« si­ger land­stra­e­ner Jan­ne Karls­son.

I går var dog og­så da­gen, hvor end­nu en dan­sker skrev un­der på en NHL-kon­trakt. Pa­tri­ck Rus­sell, der har spil­let col­le­ge ho­ck­ey for St. Cloud Sta­te Uni­ver­si­ty, og som var med i brut­to­trup­pen til VM, skrev i går un­der på en to­årig en­try le­vel-kon­trakt med Ed­mon­ton Oi­lers.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.