OL-plads ha­en­ger i tynd tråd

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OL I RIO mindst to gan­ge ved hold-VM (Fed Cup, red.). Men da Ca­ro­li­ne kun har del­ta­get på det dan­ske lands­hold én gang (i 2015, red.), op­fyl­der hun ik­ke det­te krav.«

Dansk Ten­nis For­bund vil sam­men med Dan­marks Idra­ets­for­bund på Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is veg­ne sø­ge om dis­pen­sa­tion, men Tho­mas Kö­nigs­feldt tviv­ler på, at ITFs OLko­mité vil kig­ge på den med spe­ci­elt ven­li­ge øj­ne. Vil ka­em­pe hårdt »Lad mig un­der­stre­ge, at jeg ik­ke sid­der med i det på­ga­el­den­de ud­valg, og at jeg der­med ik­ke har no­gen stem­me at gø­re godt med i sa­gen. Når det så er sagt, er wildcard-til­de­lin­ger­ne blandt an­det be­reg­net til spil­le­re fra kon­ti­nen­ter, fx det afri­kan­ske, der kun rå­der over gan­ske få top­spil­le­re. Men har en tid­li­ge­re Grand Slam- el­ler OL-guld­vin­der hel­ler ik­ke op­fyldt kva­li­fi­ka­tions-kra­ve­ne, har de og­så mu­lig­hed for at få ud­stedt en OL­bil­let. Vi kan fra dansk si­de frem­fø­re, at Ca­ro­li­ne har lig­get num­mer ét på ver­dens­rang­li­sten. Men den be­drift er desva­er­re ik­ke naevnt som dis­pen­sa­tions-mu­lig­hed,« si­ger Tho­mas Kö­nigs­feldt.

Dansk Ten­nis For­bunds di­rek­tør, Sune Ir­gens Alenka­er, vil ik­ke ude­luk­ke, OL-FANEBAERER

207 LAN­DE DEL­TA­GER VED SOM­ME­RENS OL I RIO. MEN IND­TIL VI­DE­RE HAR KUN SYV AF DIS­SE AL­LE­RE­DE UD­PE­GET EN FANEBAERER: ARGENTINA:

Lu­is Sco­la (ba­sket­ball)

CAM­BO­DIA:

Sorn Seav­mey (ta­ekwon­do)

DAN­MARK:

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki (ten­nis)

SPA­NI­EN:

Ra­fa­el Na­dal (ten­nis)

IR­LAND:

Pad­dy Bar­nes (boks­ning)

ITA­LI­EN:

Fe­de­ri­ca Pel­le­gri­ni (svøm­ning)

KOSOVO:

Ma­j­lin­da Kel­men­di (ju­do) at man sen­der en re­pra­e­sen­tant til mø­det i Lon­don.

»Det kra­e­ver dog, at Ca­ro­li­ne øn­sker det. Men hun har og­så selv mu­lig­he­den for at stil­le sig op for­an ud­val­get og for­sva­re sin sag,« si­ger Sune Ir­gens Alenka­er.

Det dan­ske OL-holds chef de mis­sion, Mor­ten Rodtwitt, kryd­ser fin­gre for, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki kom­mer med til OL.

»Jeg sy­nes, det vil va­e­re ta­e­ske­ham­ren­de ae­r­ger­ligt for al­ver­dens ten­nis­fans, hvis hun ik­ke er med i Rio. Hun er en god re­pra­e­sen­tant for sporten, og hun har gen­nem en år­ra­ek­ke le­ve­ret en lang ra­ek­ke flot­te re­sul­ta­ter. Vi har der­for ta­enkt os at ka­em­pe hårdt for at få hen­de med,« si­ger Mor­ten Rodtwitt.

I fe­bru­ar blev Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki ud­pe­get som dansk OL-fanebaerer.

»Det fak­tum har vi og­så ta­enkt os at an­fø­re som et ar­gu­ment for, at hun bør få til­delt OL-ad­gangs­bil­let,« si­ger Mor­ten Rodtwitt, der forta­el­ler, at der ik­ke er ud­pe­get en re­ser­ve-fanebaerer, hvis det en­der med, at ITF ik­ke til­de­ler Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki et wildcard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.