Nu er An­ders og­så død

BT - - NYHEDER -

DØDSFALD af sto­re­bro­de­ren har va­e­ret stort de sid­ste ti år, og at An­ders al­drig rig­tig kom sig oven­på ta­bet af bro­de­ren. Sav­ne­de sin af­dø­de bror Det be­kra­ef­te­de An­ders Sø­ren­sen da og­så på sin egen fa­con, da Bil­led Bla­det be­søg­te ham for fem år si­den.

»Selv­føl­ge­lig sav­ner jeg da Juli­us. Det var jo rart, når han sad i sto­len, og jeg kun­ne dis­ku­te­re lidt med ham. Og­så selv­om vi som­me­ti­der kom lidt på kant,« sag­de An­ders Sø­ren­sen den gang.

Og man­den der ’op­fandt’ dem, Søren Ry­ge Pe­ter­sen, var af sam­me op­fat­tel­se, da DR for halvan­det år si­den spurg­te ind til ham.

»Vi har ikke så me­get med hin­an­den at gø­re me­re. Han har ikke rig­tig no­get med no­gen at gø­re me­re. I vir­ke­lig­he­den så tror jeg, at An­ders sav­ner Juli­us. Han har le­vet sam­men med Juli­us, li­ge si­den han blev født, og så for­svandt Juli­us. Han har in­gen at snak­ke med, in­gen at ska­el­de ud på.«

Søren Ry­ge mød­te de to brød­re, da han i mid­ten af 80er­ne flyt­te­de til Djursland. De var hans na­bo­er, og han faldt hur­tigt for de to ’sa­er­lin­ge’, som al­drig hav­de va­e­ret gift, og som drev går­den ale­ne. Juli­us var ham der tog sig af mar­k­ar­bej­de og ma­ski­ner, An­ders af kø­er­ne.

På deres egen helt sa­er­li­ge må­de fik de tin­ge­ne til at ha­en­ge sam­men. Med sta­e­dig­hed, nøjsom­hed og slid. Og ved at gø­re tin­ge­ne, som de al­tid hav­de gjort dem. Uforg­lem­me­ligt Det var dét liv, som Søren Ry­ge så fint po­rtra­et­te­re­de i ikke fa­er­re end syv pro­gram­mer.

»Af de hund­re­der af tv-pro­gram­mer jeg har la­vet, er der in­gen tvivl om, at ’An­ders og Juli­us’ er de mest uforg­lem­me­li­ge,« sag­de Søren Ry­ge til tv­tid.dk i for­bin­del­se med, at pro­gram­mer­ne blev ud­sendt på dvd.

Hele Dan­mark kom på for­navn med ’An­ders og Juli­us’, men selv tog de dog be­røm­mel­sen med et gran salt. Som An­ders Sø­ren­sen for­tal­te i in­ter­viewet med Bil­led Bla­det, hav­de han end ikke set al­le pro­gram­mer­ne.

»Jeg har al­drig brudt mig om at se mig selv på fjern­sy­net.«

De se­ne­ste år har hel­bre­det og­så va­e­ret skran­ten­de for An­ders Sø­ren­sen. Sav­net og det mang­len­de fod­fa­e­ste i li­vet hav­de gjort ham til en gam­mel mand. Som nu har få­et fred.

Det har desva­er­re ikke va­e­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra Søren Ry­ge.

SYV TV-PRO­GRAM­MER Der blev la­vet i alt syv pro­gram­mer om brød­re­ne: 1) An­ders og Juli­us 2) Juli­us’ sto­re dag 3) An­ders og Juli­us og den nye vej 4) An­ders og Juli­us – hvor­dan har de det ? 5) An­ders og Juli­us – den sid­ste ko 6) An­ders og Juli­us spi­ser flad­fisk 7) An­ders og Juli­us for sid­ste gang De syv pro­gram­mer blev i 2010 ud­sendt sam­let på dvd

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.