Messerschmidts sid

BT - - NYHEDER -

EU Kra­ka er ikke i tvivl om, at Dansk Fol­ke­par­tis le­del­se me­get ger­ne var sa­gen for­u­den.

»In­gen skal va­e­re i tvivl om, at Dansk Fol­ke­par­tis le­del­se sid­der og bi­der i bord­kan­ten over den her sag. Det kan og­så be­ty­de, at der kom­mer aen­drin­ger i Messerschmidts in­ter­ne po­si­tion i par­ti­et. Messerschmidts held er, at han har na­er­mest har sta­tus som Jesus, der kun­ne gå på van­det, og så kan man kla­re helt vild me­get, før man kna­ek­ker. Men nu har han få­et det gu­le kort og det kan han ikke få to gan­ge,« si­ger Peter Mo­gen­sen.

Bå­de Peter Mo­gen­sen og Søs Ma­rie Serup er ikke i tvivl om, at Messerschmidts ker­ne­va­el­ge­re ikke vil la­de sig ma­er­ke med, at det er en gan­ske al­vor­lig sag, Mes­ser­s­ch­midt har ro­det sig ud i. Men Søs Ma­rie Serup har be­ma­er­ket, at det ikke er lyk­ke­des Mes­ser­s­ch­midt at få luk­ket sa­gen helt ned.

»Han er fak­tisk ikke sa­er­lig god i mod­vind. Han for­sø­ger at ind­ta­ge en of­fer­rol­le, si­ger han er of­fer for en hetz, bli­ver be­hand­let dår­li­ge­re end an­dre og at det hele er EUs og snirk­le­de reg­lers skyld. Det vir­ker over for dem, der er eni­ge med ham, men al­le an­dre kan godt gen­nem­skue, at der er ta­le om dår­li­ge bort­for­kla­rin­ger,« si­ger Søs Ma­rie Serup. Bli­ver pi­ke­ret Eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ker Jens Ro­h­de (R) er med eg­ne ord ’rig­tig tra­et af’, at Mes­ser­s­ch­midt for­sva­rer sig ved at sky­de med skar­pt mod al­le an­dre.

»Reg­ler­ne for EU-mid­ler er fak­tisk gan­ske kla­re for os an­dre. Par­ti­er, som MELD og FELD må un­der in­gen om­sta­en­dig­he­der la­ve na­tio­na­le kampag­ner. Det be­hø­ver man ikke va­e­re pro­fes­sor i øko­no­mi for at for­stå. Der­for bli­ver jeg pi­ke­ret, når Mes­ser­s­ch­midt for at for­sva­re sig ka­ster sig ud i an­kla­ger og ta­ler om po­li­tisk for­føl­gel­se fra ja-par­ti­er­ne. Den­ne her sag er ikke star­tet af ja­par­ti­er­ne, men af da­va­e­ren­de eu­par­la­men­ta­ri­ker fra Dansk Fol­ke­par­ti, Rik­ke Karl­son, da hun blev bedt om at un­der­skri­ve blan­ke pa­pi­rer, som do­ku­men­ta­tion for mø­der, hun al­drig hav­de del­ta­get i,« si­ger Jens Roh-de (R).

»Ja, jeg tør slet ikke ta­en­ke på, hvad der var sket med os an­dre, hvis vi uret­ma­es­sigt hav­de brugt 2,9 mil­li­o­ner kro­ner. Det er yderst al­vor­ligt, og kon­se­kven­ser­ne vil­le va­e­re ret så dra­sti­ske,« si­ger Jens Ro­h­de. Jeg sy­nes, at det me­re er en po­li­tisk af­gø­rel­se end en sag­lig af­gø­rel­se. På den ene si­de kom­mer det ikke så me­get bag på mig - i et sy­stem, hvor det er ens po­li­ti­ske mod­stan­de­re, der skal tra­ef­fe af­gø­rel­se, er det sja­el­dent, at man kom­mer frem til upar­ti­ske kon­klu­sio­ner. Det er for­rykt, at vi bli­ver tr­ruk­ket rundt i ma­ne­gen på den her må­de, mens vi kan se, at der er en stri­be an­dre eu­ro­pa­ei­ske par­ti­er, der af­hol­der til­sva­ren­de ud­gif­ter, men ikke bli­ver chi­ka­ne­ret Når vi ikke har få­et kri­tik fra den uaf­ha­en­gi­ge re­vi­sion for vo­res ak­ti­vi­te­ter, så lug­ter det af, at der er en po­li­tisk un­der­to­ne i den her af­gø­rel­se Jeg gør ba­re op­ma­er­k­som på, at reg­ler­ne er tem­me­lig bizar­re. At hvis man ta­ger pen­ge­ne fra én kas­se, så må man ger­ne an­be­fa­le at stem­me no­get be­stemt ved en fol­ke­af­stem­ning, men hvis man ta­ger dem fra en an­den kas­se, så må man ikke. Det sy­nes jeg i sig selv er be­ta­en­ke­ligt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.