Sko­le­e­lev idømt be­tin­get fa­engsel for vold mod la­e­rer

BT - - NYHEDER -

VOLD I SKOLEN En 17-årig sko­le­e­lev blev man­dag idømt ti da­ges be­tin­get fa­engsel ved Ret­ten i Hels­in­gør for vold mod en la­e­rer. Iføl­ge an­kla­ge­myn­dig­he­den var der ta­le om en kon­flikt i en un­der­vis­nings­ti­me på Røn­ne­ba­er­sko­len i Hels­in­gør, hvor en dis­kus­sion i april 2015 kør­te af spo­ret.

»Ele­ven mi­ster be­sin­del­sen og skub­ber et bord ind i ma­ven på la­e­re­ren, klap­per en ba­er­bar com­pu­ter sam­men om fin­gre­ne på la­e­re­ren og ka­ster et bloklys ef­ter la­e­re­ren, som han må und­vi­ge for ikke at bli­ve ramt,« si­ger an­kla­ger­fuld­ma­eg­tig Ras­mus Maar Han­sen.

Ud over vol­den kom den 17-åri­ge dreng iføl­ge den an­kla­ger­fuld­ma­eg­ti­ge des­u­den med trus­ler og brug­te ska­eldsord om la­e­re­ren.

Dom­men blev gjort be­tin­get med en prø­ve­tid på et år. Det be­ty­der, at ele­ven ry­ger i fa­engsel, hvis han be­går ny kri­mi­na­li­tet in­den for det kom­men­de år. Modt­og dom­men Det er der dog umid­del­bart in­gen grund til at an­ta­ge vil ske, vur­de­rer an­kla­ger­fuld­ma­eg­tig Ras­mus Maar Han­sen.

»Der er ta­le om en ung mand, som på ger­nings­tids­punk­tet var 16 år. Der har ikke ef­ter­føl­gen­de va­e­ret no­gen pro­ble­mer med den un­ge mand, som pas­ser sin sko­le og er ved at af­slut­te sin fol­ke­sko­le. I ly­set af det­te og sa­gens øv­ri­ge om­sta­en­dig­he­der, me­ner jeg, at dom­men er kor­rekt,« si­ger han.

Den 17-årig valg­te at mod­ta­ge dom­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.