Nu ra­ser kød­kri­gen

BT - - NYHEDER -

Spar og Re­ma 1000.

Men ba­re få ti­mer ef­ter Stjer­ne­køds­ord­nin­gen var of­fent­lig­gjort, pra­e­sen­te­re­de de­tail­gi­gan­ten COOP så sit helt eget dy­re­vel­fa­erds­ma­er­ke. Ikke godt nok COOP me­ner ikke, at kra­ve­ne i den nye stats­li­ge dy­re­vel­fa­erds­ord­ning ad­skil­ler sig af­gø­ren­de fra kon­ven­tio­nel svi­ne­pro­duk­tion i dag.

Det for­kla­rer Sig­ne Fre­se, CSR­chef hos COOP.

»Nog­le af de for­bed­rin­ger, der bli­ver an­prist i ord­nin­gen, at man ikke må ha­le­ku­pe­re svi­ne­ne, er al­le­re­de en del af ek­si­ste­ren­de lov­giv­ning. I den nye ord­ning må so­en og­så kun stå bun­det i fi­re da­ge, men det er de fi­re vig­tig­ste da­ge i dra­eg­tig­heds­pe­ri­o­den,« for­kla­rer Sig­ne Fre­se.

»Det er me­nin­gen, at ma­er­ket skal vej­le­de for­bru­ger­ne, men det er da for­vir­ren­de, at ma­er­ket så kun kan fin­des i en del af kø­le­di­ske­ne,« si­ger Sig­ne Fre­se. Vil ha­ve be­tyd­ning Spør­ger man Chri­sti­an Fink Han­sen, pro­fes­sor ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og ekspert i land­bru­gets pro­duk­tions­for­hold, er der dog fle­re po­si­ti­ve aspek­ter i den nye stats­li­ge dy­re­vel­fa­erds­ord­ning.

»Der er in­gen tvivl om, at der er for­bed­rin­ger: Sø­er­ne får me­re plads i stal­den, og de får halm at ro­de med. Øko­lo­gisk gris og fri­lands­gris bli­ver i dag valgt fra, for­di pri­sen er for høj. Jeg hå­ber, at stjer­ne­køds­ord­nin­gen vil kun­ne ryk­ke på for­bru­ger­nes va­ner; at man ved at gi­ve en re­la­tivt lil­le mer­pris for kød pro­du­ce­ret un­der lidt bed­re for­hold, kan lok­ke fle­re for­bru­ge­re til at va­el­ge den ty­pe kød. Og så kan det va­e­re, mar­ke­det ud­vik­ler sig der­fra,« si­ger han.

COOPs ene­gang får hel­ler ikke Grund­kra­ve­ne i det stats­li­ge dy­re­vel­fa­erds­ma­er­ke ad­skil­ler sig fra den kon­ven­tio­nel­le pro­duk­tion på føl­gen­de om­rå­der: Sø­er­ne skal gå frit i fa­re­stal­den (un­der føds­len, red.) Gri­se­ne skal ha­ve hele ha­ler uden ha­le­ku­pe­ring og ha­le­bid Land­man­den skal dag­ligt gi­ve gri­se­ne halm Gri­se­ne skal ha­ve me­re plads Gri­se­ne må højst trans­por­te­res i ot­te ti­mer Iføl­ge COOP er der fem cen­tra­le punk­ter, der er pro­ble­ma­ti­ske i den stats­li­ge dy­re­vel­fa­erds­ord­ning:

Gri­se­ne skal ha­ve end­nu me­re plads, så de und­går stress og der­med ikke bi­der hin­an­den i ha­len Gri­se­ne skal ha­ve end­nu me­re halm at ro­de i Gri­se­ne skal ha­ve grov­fo­der, så de und­går ma­ve­sår Sø­er­ne må over­ho­ve­det ikke spa­en­des fast (i det stats­li­ge krav må de spa­en­des fast i fi­re da­ge ef­ter fød­sel)

Ord­nin­gen skal og­så ga­el­de for­ar­bej­det kød som f.eks. på­la­eg pa­e­ne ord med på vej­en fra Ka­ren Ha­ek­kerup, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Land­brug & Fø­de­va­rer.

»Hvis COOP me­ner, at den ene stjer­ne i det nye tre­stjer­ne­de dy­re­vel­fa­erds­ma­er­ke er for uam­bi­tiøs, står det jo dem frit for kun at bru­ge to og tre stjer­ner. Jeg sy­nes, COOP skul­le over­ve­je at til­slut­te sig mi­ni­ste­ri­ets of­fi­ci­el­le dy­re­vel­fa­erds­ma­er­ke. Det vil ska­be klar­hed i ste­det for at øge for­vir­rin­gen med end­nu et ma­er­ke. Og hvis de sam­ti­dig vir­ke­lig vil slå et slag for dy­re­vel­fa­er­den, kan de va­el­ge at sa­et­te fo­kus på sal­get af dansk kød,« si­ger Ka­ren Ha­ek­kerup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.