Slip af med de dy­re klat­pen­sio­ner

BT - - NYHEDER - Kil­de: Pen­sionDan­mark/ Uvil­di­ge.dk/For­bru­ger­rå­det Ta­enk. Foto: Scan­pix

PEN­GE: Få fle­re go­de spa­re-tip

På hjem­mesi­den Pen­sions­in­fo.dk kan du få et sam­let over­blik over din pen­sion – her kan du og­så se, om du evt. har ord­nin­ger hos an­dre sel­ska­ber. På fin­der du en lang ra­ek­ke gu­i­der om pen­ge, spa­ring og pri­va­tø­ko­no­mi. La­es me­re på Hvis du har min­dre, pas­si­ve ord­nin­ger hos an­dre sel­ska­ber, så kan det va­e­re en øko­no­misk for­di du spa­rer ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger. Des­u­den får du et bed­re over­blik. In­den for de før­ste tre år, ef­ter du er skif­tet ar­bej­de, er det

den tid­li­ge­re pen­sions­ord­ning. Der­u­d­over er det og­så gra­tis, hvis be­lø­bet er un­der 20.000 kr. El­lers ko­ster det ty­pisk mel­lem 1.000 og 2.000 kr. at flyt­te en ord­ning, men de pen­ge kan hur­tigt va­e­re tjent ind igen. Va­er op­ma­er­k­som på, at det i nog­le til­fa­el­de kan va­e­re en ulem­pe at flyt­te en pen­sions­ord­ning, hvis du har

til­knyt­tet. Det kan f.eks. va­e­re en høj ga­ran­ti­ren­te el­ler sa­er­ligt go­de for­sik­rings­vil­kår. hvis du ger­ne vil flyt­te tid­li­ge­re ord­nin­ger. Det kra­e­ver ty­pisk blot, at du op­ly­ser po­li­ce-num­re. Nog­le pen­sions­sel­ska­ber op­kra­e­ver et så­kaldt for at sik­re, at kun­der, som bli­ver i deres pen­sions­sel­skab, ikke på­fø­res øko­no­misk tab, for­di an­dre tra­ek­ker deres pen­ge ud. Det be­ty­der, at din pen­sions­op­spa­ring kan bli­ve re­du­ce­ret med en vis pro­cent­del, hvis du va­el­ger at over­fø­re di­ne pen­ge. Kon­takt der­for det sel­skab, du vil flyt­te fra, for at hø­re, om de har kur­sva­ern.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.