Ikke helt un­ge – ikke helt voks­ne

BT - - NYHEDER -

POPDRENGE men i dag – 14 år ef­ter deres de­but – er livs­sti­len en an­den.

»Vo­res liv har aen­dret sig me­get. Det er klart, for vi er ble­vet ael­dre. Jeg har hus og ka­e­re­ste og børn, og nog­le gan­ge fø­ler jeg mig me­get vok­sen og ta­en­ker: Wow, hvor­dan nå­e­de jeg li­ge her­til?,« si­ger Nik med det bor­ger­li­ge navn Ni­clas Gen­kel Pe­ter­sen. Fal­det lidt til ro Men selv­om Nik & Jay er fal­det lidt til ro si­den 00er­ne og i dag er hen­holds­vis 34 og 35 år, er de ikke me­get for at gi­ve sig selv stemp­let ’vok­sen’.

»Selv­føl­ge­lig er vi ble­vet ael­dre, men hver dag op­fø­rer jeg mig og­så som et barn. Det kan va­e­re, når vi står i øve­lo­ka­let, el­ler når jeg får lyst til at stå på ska­te­bo­ard hele da­gen i ste­det for at ar­bej­de. Det er vig­tigt at bli­ve ved med at le­ge,« si­ger Jay, som ba­e­rer nav­net Jan­nik Brandt Thom­sen, og han får op­bak­ning fra Nik.

»Li­ge­så of­te som jeg ta­en­ker, at jeg er vok­sen, li­ge­så of­te ta­en­ker jeg: ’Hold ka­eft, hvor er jeg ba­re sta­dig en lil­le dreng in­de­ni!’. Folk snak­ker om pen­sion og vok­sen-ting, mens jeg ba­re ger­ne vil spil­le mu­sik hele ti­den,« si­ger han.

Og mu­sik bli­ver der mas­ser af for po­p­duo­en det na­e­ste styk­ke tid. De af­slø­rer, at de i øje­blik­ket ar­bej­der på nye num­re, og ud­over Grøn Kon­cert skal de i de kom­men­de må­ne­der op­tra­e­de på bl.a. Smuk­fest og Jel­ling Mu­sik­festi­val.

»Vo­res liv har aen­dret sig, ja. Men når vi står i stu­di­et el­ler på sce­nen, så er vi til­ba­ge i Nik & Jay-uni­ver­set, og så er al­ting det sam­me. Det er det, der er så fedt,« si­ger Jay. Selv­føl­ge­lig er vi ble­vet ael­dre, men hver dag op­fø­rer jeg mig og­så som et barn. Det kan va­e­re, når vi står i øve­lo­ka­let, el­ler når jeg får lyst til at stå på ska­te­bo­ard hele da­gen i ste­det for at ar­bej­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.