Dø­de­li­ge bi­virk

BT - - NYHEDER -

MØRKETAL med bar­be­ring til sto­re og me­get al­vor­li­ge in­dre ma­ve- el­ler hjer­ne­blød­nin­ger, som kan ha­ve dø­de­lig ud­gang. Far­ligt hvis blod bli­ver for tyndt I for­bin­del­se med de 64 dødsfald i Nor­ge er det dog vig­tigt at un­der­stre­ge, at de ind­be­ret­te­de bi­virk­nin­ger er til­fa­el­de, hvor la­e­ger el­ler pa­tien­ter selv for­moder, at der er en sam­men­ha­eng mel­lem døds­fal­det og ind­ta­gel­sen af me­di­ci­nen. Det er ikke ens­be­ty­den­de med, at der er en sik­ker sam­men­ha­eng, og man kan der­for ikke bru­ge tal­le­ne som en di­rek­te ri­si­ko­vur­de­ring.

Gorm B. Jen­sen tø­ver dog ikke med at kal­de blodfortyndende medicin for en af de mest ri­si­ko­fyld­te be­hand­lin­ger i Dan­mark.

»Som over­la­e­ge så jeg of­te al­vor­li­ge bi­virk­nin­ger. Det er far­ligt, hvis blo­det bli­ver for tyndt. Det kan en­ten ske, hvis man får for me­get blodfortyndende medicin, el­ler hvis no­get i krop­pen aen­drer sig, så me­di­ci­nen vir­ker kraf­ti­ge­re,« si­ger Gorm B. Jen­sen.

Men blodfortyndende medicin er of­te og­så ek­stremt nød­ven­digt.

»Hvis man f.eks. har haft en stor blod­prop i lun­gen, er der stor ri­si­ko for, at man dør na­e­ste gang. Så vil man ger­ne lø­be en ri­si­ko og ta­ge me­di­ci­nen,« si­ger han.

Forsk­nings­chef hos Hjer­te­for­e­nin­gen, pro­fes­sor og over­la­e­ge Gun­nar Hil­mar Gisla­son un­der­stre­ger og­så vig­tig­he­den af ikke at ma­le et skra­em­me­bil­le­de.

»Blodfortyndende medicin er en livsvig­tig be­hand­ling til at fore­byg­ge blod­prop­per, som er langt hyp­pi­ge­re end blød­nin­ger, og som og­så kan re­sul­te­re i dødsfald,« si­ger han.

Når det er sagt, så me­ner han og­så, at dan­ske la­e­ger er for dår­li­ge til at re­gi­stre­re bi­virk­nin­ger. Fak­tisk me­ner han og­så, at de nor­ske tal er for la­ve set i for­hold til vir­ke­lig­he­den.

På bag­grund af tid­li­ge­re un­der­sø­gel­ser samt det nu­va­e­ren­de for­brug af blodfortyndende medicin esti­me­rer han, at cir­ka 150 per­so­ner år­ligt dør på grund af blød­nin­ger ef­ter ind­ta­gel­se af blodfortyndende medicin.

»Det er tal ud fra medicin med stof­fet War­fa­rin. Vi ved, at de nye blodfortyndende me­di­cin­ty­per (Xa­ralto, Pra­daxa, Eliquis) har la­ve­re ri­si­ko for al­vor­li­ge blød­nin­ger, så tal­le­ne kan va­e­re la­ve­re,« si­ger han.

Un­der al­le om­sta­en­dig­he­der un­der­stre­ger beg­ge la­e­ger, at det er vig­tigt, at man ta­ger den ty­pe medicin, som la­e­gen har vur­de­ret som den rig­ti­ge, og at man nø­je føl­ger la­e­gens an­vis­nin­ger og ikke plud­se­lig stopper med at ta­ge me­di­ci­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.