Nin­ger over­ses La­e­ge­for­e­nin­gen: Vi er ble­vet bed­re

BT - - NYHEDER -

Dan­mark: An­tal ind­be­ret­te­de bi­virk­nin­ger med dø­de­lig ud­gang i Dan­mark i hele pe­ri­o­den 1968-2015 Nor­ge: An­tal ind­be­ret­te­de bi­virk­nin­ger med dø­de­lig ud­gang i Nor­ge 2011-2015 Ma­re­van, Wa­ran, Wa­fa­rin Orion (war­fa­rin) Pra­daxa (da­bi­ga­tra­ne­te­xi­lat) Xa­relto (ri­vor­oxa­ban) Eliquis (Apixa­ban) FOR­BED­RIN­GER Spe­ci­fikt i for­hold til blodfortyndende medicin me­ner Mi­cha­el Dupont, at det er vig­tigt, at man isa­er har fo­kus på de nye pra­e­pa­ra­ter: Xa­ralto (ri­va­roxa­ban), Pra­daxa (da­bi­ga­tra­ne­te­xi­lat) og Eliquis (apixa­ban), der kom på mar­ke­det i 2011.

»Ma­re­van (wa­fa­rin) ken­der vi godt til bi­virk­nin­ger­ne ved. Det er ikke no­get nyt. Men vi skal ha­ve en ska­er­pet op­ma­er­k­som­hed på de nye pra­e­pa­ra­ter, så her er det ae­r­ger­ligt, hvis la­e­ger­ne ikke får ind­be­ret­tet,« si­ger han.

La­e­ge­mid­delsty­rel­sen har og­så ek­stra fo­kus på de nye me­di­cin­ty­per.

»La­e­ge­mid­delsty­rel­sen har fulgt Pra­daxa sa­er­ligt ta­et, da vi har an­sva­ret for det­te pra­e­pa­rat på veg­ne af hele EU,« si­ger over­la­e­ge Do­ris Sten­ver fra La­e­ge­mid­delsty­rel­sen og hen­vi­ser til et no­tat om Pra­daxa og Xa­relto, hvoraf det frem­går, at man fort­sat ser bi­virk­nin­ger i form af al­vor­lig blød­ning – og­så med dø­de­lig ud­gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.