Jøn­ke: Ny ro­ck­er­af­de­ling ’bli­ver stor nok’

BT - - NYHEDER -

uden at vil­le ud­dy­be, hvad den bli­ver stor nok til. Klub flyt­ter til Aar­hus Be­slut­nin­gen om at luk­ke Hells An­gels’ Es­b­jerg-af­de­ling blev iføl­ge Jørn ’Jøn­ke’ Ni­el­sen ta­get i ja­nu­ar, og han af­vi­ser, at be­slut­nin­gen er ta­get på bag­grund af kon­flik­ter med an­dre grup­pe­rin­ger – el­ler ’po­li­ti­ske år­sa­ger’, som HA-ro­ck­e­ren kal­der det.

»Jeg kal­der det ret­ti­dig om­hu. Det er en helt na­tur­lig ud­vik­ling for vo­res klub. Bag­grun­den for be­slut­nin­gen er et in­ter­nt an­lig­gen­de, men rent po­li­tisk er der ikke no­get i det,« si­ger Jørn ’Jøn­ke’ Ni­el­sen, som forta­el­ler, at al­le med­lem­mer fra klub­ben i Es­b­jerg flyt­ter med til Aar­hus.

I marts be­kra­ef­te­de Østjyl­lands Po­li­ti over for fle­re me­di­er, at den Oden­se-ba­se­re­de ban­de Bla­ck Ar­my har slå­et sig ned i Aar­hus, hvor de for­sø­ger at få fod­fa­e­ste i Gel­lerup­par­ken.

Tho­mas An­der­skov, Fyns Po­li­tis af­de­ling for ef­ter­forsk­ning af or­ga­ni­se­ret kri­mi­na­li­tet, sam­men­lig­ne­de i sam­me for­bin­del­se kri­mi­nel­le ban­der som Bla­ck Ar­my med ro­ck­e­re.

»Ban­den udø­ver sam­me for­mer for kri­mi­na­li­tet som ro­ck­er­ne, og det er blandt an­det no­get med vå­ben og narko. Men af­pres­ning er og­så en del af det,« sag­de Tho­mas An­der­skov den­gang til Fy­ens.dk.

Jørn ’Jøn­ke’ Ni­el­sen af­vi­ser dog, at Hells An­gels’ be­slut­ning om at styr­ke klub­ben i Aar­hus er ta­get med bag­grund i Bla­ck Ar­mys etab­le­ring i Aar­hus, li­ge­som han af­vi­ser, at det har no­get med an­dre grup­pe­rin­ger at gø­re.

»Det har helt sik­kert ikke no­get med det at gø­re,« si­ger han.

Ca­rit An­der­sen, linje­chef i ef­ter­forsk­nin­gen ved Østjyl­lands Po­li­ti, op­ly­ser, at po­li­ti­et er op­ma­er­k­som­me på flyt­nin­gen.

»Jeg har no­te­ret mig, at de (Hells An­gels, red.) har meldt ud i pres­sen, at de flyt­ter deres Es­b­jerg-af­de­ling til Aar­hus. Me­re har jeg ikke at si­ge om det,« ly­der det fra linje­che­fen. Tjen­te mil­li­o­ner på salg I 2014 for­lod Hells An­gels det da­va­e­ren­de klubhus på Bryg­ger­vej 15 i Ris­skov ved Aar­hus, som blev solgt til ud­vik­lings­sel­ska­bet Do­mis A/S for 7,7 mil­li­o­ner og ef­ter­føl­gen­de ja­ev­net med jor­den, for­di om­rå­det skal bru­ges til etab­le­ring af nye bo­li­ger. Salgs­pri­sen var 5,6 mil­li­o­ner kro­ner hø­je­re end det, ro­ck­er­ne be­tal­te for hu­set, da det blev købt i 2001. I en pe­ri­o­de ef­ter Hells An­gels hav­de for­ladt Bryg­ger­vej, hav­de ro­ck­er­ne ikke et of­fi­ci­elt klubhus i Aar­hus, men i ef­ter­å­ret 2015 kom det frem, at de vil­le ryk­ke ind i JA Fa­briks tid­li­ge­re lo­ka­ler på Marø­gel­høj i Ly­strup.

»Det be­ty­der me­get for os, at vi nu ved, hvor vi har dem hen­ne, for så er det nem­me­re at hol­de øje med dem. Vi føl­ger dem ta­et, og de får den ser­vi­ce, de har krav på,« sag­de Bent Pre­ben Ni­el­sen, chef­po­li­ti­in­spek­tør ved Østjyl­lands Po­li­ti i den for­bin­del­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.