’ ’

BT - - DEBAT -

Der er ikke no­get, der ty­der på, at det er af un­der­sø­gel­ser, der

sundt for børn at vi­ser, at ve­ge­tarkost er sundt. Det er slå­et pro­blem­frit at ser­ve­re fast med syv­tom­mer­søm, så det er fuldt va­e­re ve­ge­ta­rer. ve­ge­tarkost til børn. Man skal ud for­svar­ligt. Selv­føl­ge­lig er det vig­tigt, at va­e­re op­ma­er­k­som på en ra­ek­ke

Det er jo ikke man spi­ser va­ri­e­ret og ikke le­ver af en­si­dig for­hold – bl.a. at de får nok jern, kost, men har nog­le go­de og va­ri­e­re­de far­ligt at spi­se kød og at det er en va­ri­e­ret kost. Hvis kost­pla­ner i in­sti­tu­tio­ner­ne. Det er rig­tigt, ikke man får ani­malsk pro­te­in, at un­der­sø­gel­ser­ne er la­vet på voks­ne, men børn er her­un­der ma­elk, så har man et pro­blem. Jeg kom­mer og­så men­ne­sker. Der fin­des rig­tig man­ge ek­semp­ler isa­er på dup­per­ne, når fora­el­dre ser­ve­rer ve­ga­n­er­kost på, at børn, der er op­vok­set med ve­ge­ta­risk kost, er for børn un­der to år. Det fra­rå­der Sund­heds­sty­rel­sen mindst li­ge så sun­de som an­dre børn. prin­ci­pi­elt, da der er ek­semp­ler på va­ri­ge hjer­neska­der.

DER ER MAS­SER

for sund­he­den, men og­så dy­re­e­tisk kor­rekt, da man ikke slår dyr ihjel, men be­hand­ler dem godt, det er godt for mil­jø­et, da der er min­dre foru­re­ning af vo­res vand­mil­jø, og det er godt for kli­ma­et, da ve­ge­tarkost ud­le­der min­dre CO2. Fora­el­dre ta­en­ker me­get på deres børns sund­hed, når de va­el­ger ve­ge­tarkost. Det er et valg, fora­el­dre­ne tra­ef­fer på bør­ne­nes veg­ne, men det er at vi­se fora­el­dre­skab at gi­ve bør­ne­ne go­de kostva­ner fra be­gyn­del­sen.

VE­GE­TARKOST ER GODT

gla­de for at an­be­fa­le no­get, hvor bar­nets ud­vik­ling af­ha­en­ger af en tab­let. Man skal ha­ve nog­le til­skud som ve­ge­tar, og man skal va­e­re me­get op­ma­er­k­som på, at ko­sten er va­ri­e­ret. Det er ikke no­get, vi fra­rå­der li­ge så mar­kant som ve­gansk kost, men jeg vil ikke an­be­fa­le det. Ri­si­ci­e­ne er jer­n­man­gel, hvis man ikke får til­skud el­ler er me­get op­ma­er­k­som på, hvad det er for lev­neds­mid­ler, man gi­ver bar­net.

VI ER IKKE DET ER IKKE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.