Kan re­for­mer red­de Lars Løk­ke?

BT - - DEBAT -

Den po­li­ti­ske dags­or­den er som den ame­ri­kan­ske El­vis-ra­dio­sta­tion, der spil­ler ’all El­vis all the ti­me’. Her står den ba­re på ud­la­en­din­ge­de­bat hele ti­den. Det er Dansk Fol­ke­par­ti til­fred­se med. Men hver­ken So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne el­ler Ven­stre kan vi­de sig sik­re, hvis ra­dio­en kun spil­ler den me­lo­di frem til na­e­ste valg.

Han kan hu­ske, at han blev be­løn­net for at tur­de ta­ge ’tra­ek­ket’ med ef­ter­løns­re­for­men. Det vi­ste mod

HVIS VI SER frem mod end­nu et ud­la­en­din­ge­valg, vil S, DF og V på lan­ge stra­ek mat­che hin­an­dens ud­spil, til­slut­te sig de an­dres for­slag, el­ler nø­jes med at va­e­re ue­ni­ge i de­le af dem. Bund­linj­en vil bli­ve, at blå blok trods alt er va­e­sent­ligt me­re eni­ge med hin­an­den på det felt end rød blok er. Ue­nig­he­den i rød blok vil kun­ne for­plan­te sig til en in­tern uro i S, som al­le­re­de nu har sva­ert ved at hol­de sam­men på flok­ken i ud­la­en­din­ge­de­bat­ten. Der­for kan man og­så un­dre sig over, at S ikke går hår­de­re til Løk­ke. Deres bed­ste chan­ce er må­ske en neds­melt­ning af blå blok el­ler Ven­stre. Men li­ge nu ven­ter de tå­l­mo­digt på et dra­ma­tisk ef­ter­år i blå blok. STATS­MI­NI­STE­REN HAR IKKE så man­ge ting kø­ren­de for sig la­en­ge­re. Ven­stre har ikke for al­vor ret­tet op på me­nings­må­lin­ger­ne end­nu, og Løk­kes eg­ne tal er ikke im­po­ne­ren­de. De kan for­sø­ge at hut­le sig igen­nem ef­ter­å­ret og si­den­hen sat­se på ud­la­en­din­ge dags­or­de­nen. Det ret­ter ikke op på V el­ler Løk­kes tal, men kan må­ske sik­re en valgsejr. El­ler de kan gø­re som sidst, Løk­ke hav­de brug for at tra­ek­ke en ka­nin op af hat­ten. Den­gang pra­e­sen­te­re­de han en ef­ter­løns­re­form i sin nytårs­ta­le, der før­te til en af­ta­le, som De Ra­di­ka­le gik med til – og der­med var de før­ste skridt ta­get mod det, som blev Thor­nings ma­re­ridt om evin­de­li­ge be­skyld­nin­ger om løf­te­brud. RE­GE­RIN­GEN HAR AL­LE­RE­DE an­non­ce­ret, at den kom­mer med en 2025-plan i au­gust. Nu har Løk­ke så og­så ind­kaldt en hel flok øko­no­mer til 2025-kon­fe­ren­ce på Ma­ri­en­borg. Han ved, at når man in­vi­te­rer øko­no­mer, så in­vi­te­rer man til re­form­krav, som nor­malt fal­der i ka­te­go­ri­en ’bly­bal­lo­ner’, for­di de sim­pelt­hen ikke fly­ver po­li­tisk. Men de fle­ste bly­bal­lo­ner en­der al­li­ge­vel med at kun­ne fly­ve på et tids­punkt. Og så­dan som S be­hand­ler De Ra­di­ka­le, kun­ne R godt va­e­re fri­stet af en gen­ta­gel­se af op­spil­let til re­ge­rings­for­hand­lin­ger­ne i Det Sor­te Tårn. Og sto­re re­for­mer vil gi­ve øko­no­misk rå­de­rum til bå­de vel­fa­erd, skat­te­let­tel­ser og ud­la­en­din­ge­stram­nin­ger. DET ER SELV­FØL­GE­LIG alt sam­men tak­ti­ske spe­ku­la­tio­ner, men man kan bi­de spids på, at den slags fo­re­går i S og V på dag­lig ba­sis. Løk­ke har ud­spil­let. Han kan hu­ske, at han blev be­løn­net for at tur­de ta­ge ’tra­ek­ket’ med ef­ter­løns­re­for­men. Det vi­ste mod. Og han fik gavn af at ind­gå en af­ta­le, for­di det split­te­de rød blok først og bag­ef­ter lå­ste S fast i løf­te­brud. En­de­lig kun­ne han jo og­så ta­en­ke, at HVIS han skal ta­be, så skal det va­e­re på at ha­ve gjort det rig­ti­ge. Det hand­ler om ef­ter­ma­e­le. Men in­gen ved, om det igen vil bli­ve af­la­est som mod. SIK­KERT ER DET, at når man in­vi­te­rer øko­no­mer til 2025-kon­fe­ren­ce hos Stats­mi­ni­ste­ren, så vil der bli­ve ef­ter­ladt det ind­tryk, at der er brug for sto­re re­for­mer! Og ud­la­en­din­ge­de­bat­ten for­svin­der al­li­ge­vel ikke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.