Hval­j­agt

BT - - NYHEDER -

skeøko­lo­gisk La­bo­ra­to­ri­um, men han var på van­det i pri­vat sam­men­ha­eng. Og han end­te med at få en op­le­vel­se, han sent vil glem­me.

»Det var min stør­ste hva­l­op­le­vel­se til da­to. Det må jeg si­ge,« si­ger han. Ka­ske­lo­t­hva­ler er of­te skyl­let op på land i Dan­mark – isa­er ved den jy­ske ve­st­kyst

Han­ner­ne kan bli­ve op til 20 me­ter og ve­je op til 55 ton. Hun­ner­ne bli­ver op til 13 me­ter og ve­jer op til 20 ton.

Det er ver­dens stør­ste tand­hval. Og den er sam­ti­dig ver­dens stør­ste rov­dyr Den er ud­sty­ret med en gi­gan­tisk na­e­se, der kan ve­je op til hele 15 ton Den le­ver de fle­ste ste­der i ver­den Det er én af de dy­best dyk­ken­de hva­ler. Den kan dyk­ke ned til tre ki­lo­me­ters dyb­de og kan ha­ve en dyk­ke­tid på over en ti­me

Det er et rov­dyr, der på stor dyb­de er i stand til at fin­de og fan­ge byt­te ved hja­elp af lyd. I prak­sis fun­ge­rer det på det sam­me må­de, som når man bru­ger ek­ko­lod til at må­le af­stand og ret­ning

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.