Skat un­der­sø­ger 65 em­ner

BT - - NYHEDER -

PANAMA-LAEKAGE Skat un­der­sø­ger 65 em­ner i de så­kald­te Panama-pa­pi­rer, ef­ter at de­le af la­e­ka­gen blev of­fent­lig­gjort man­dag. Det op­ly­ser Skat i en pres­se­med­del­el­se. Panama-pa­pi­rer­ne har af­slø­ret fle­re sa­ger, hvor pen­ge har va­e­ret skjult for skat­te­myn­dig­he­der­ne i for­skel­li­ge lan­de ved hja­elp af et ad­vo­kat­fir­ma i Panama.

De­le af do­ku­men­ter­ne blev man­dag af­ten lagt of­fent­ligt frem. Men skat­te­myn­dig­he­der­ne nedt­o­ne­de på for­hånd for­vent­nin­ger­ne til, hvor me­get op­lys­nin­ger­ne kun­ne bru­ges til.

Nu kal­der ind­sats­di­rek­tø­ren i Skat, Jim Sø­ren­sen, de man­ge da­ta for ’me­get in­ter­es­san­te’.

»Og vi har al­le­re­de iden­ti­fi­ce­ret 65 em­ner i da­ta­ba­sen, som vi nu skal ana­ly­se­re og sam­kø­re med de op­lys­nin­ger, vi al­le­re­de har,« si­ger han i pres­se­med­del­el­sen.

»Jeg vil dog godt un­der­stre­ge, at man jo ikke nød­ven­dig­vis er skat­te­und­dra­ger, blot for­di man op­tra­e­der i de la­ek­ke­de do­ku­men­ter. Det er nu vo­res op­ga­ve at fin­de ud af, om den dan­ske statskas­se er ble­vet snydt for skat­te­kro­ner,« til­fø­jer Jim Sø­ren­sen. Vej­en er lang Da­ta­ba­sen er byg­get op, så man kan sø­ge på et navn el­ler fir­ma. Her­ef­ter kom­mer per­so­nens el­ler fir­ma­ets for­bin­del­ser med an­dre i det om­fat­ten­de ma­te­ri­a­le frem.

Til gen­ga­eld kan man ikke se do­ku­men­ter­ne bag for­bin­del­ser­ne så­som stif­tel­ses­pa­pi­rer og mail­kor­re­spon­dan­cer.

»Det vil­le klart ha­ve hjul­pet os, hvis de til­ga­en­ge­li­ge da­ta in­de­hold­te do­ku­men­ta­tion om for ek­sem­pel kon­kre­te pen­ge­strøm­me el­ler lig­nen­de. Det be­ty­der ikke, at vi ikke har no­get at gå ef­ter. Blot at vej­en til en even­tu­el kon­trolsag er la­en­ge­re,« si­ger Jim Sø­ren­sen.

I alt in­de­hol­der da­ta­ba­sen 360.000 nav­ne og sel­ska­ber fra hele ver­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.