Pan­dora char­me­rer si­ne in­ve­sto­rer med sta­er­kt salg

BT - - NYHEDER -

SMYKKEVAEKST Smyk­ke­virk­som­he­den Pan­dora holdt i går ak­tie­fest på Kø­ben­havns Fonds­børs ef­ter et regn­skab, der slog al­le for­vent­nin­ger. Ak­tier­ne i sel­ska­bet steg med 10 pro­cent til 939 kro­ner per ak­tie. Regn­ska­bet vi­ste frem­gang i sal­get på 34 pro­cent til 4,7 mil­li­ar­der kro­ner og me­re end en fi­redob­ling af re­sul­ta­tet til 1,3 mil­li­ar­der kro­ner i årets tre før­ste må­ne­der.

»Pan­dora har stor suc­ces ikke ba­re med sal­get af de kend­te charms, men og­så med nye pro­duk­ter som øre­rin­ge og fin­ger­rin­ge,« si­ger Pan­dora-ana­ly­ti­ker hos Syd­bank Søren Lønt­oft Han­sen.

»Sam­ti­dig ha­e­ver de for­vent­nin­ger­ne til hele året til et salg på me­re end 20 mil­li­ar­der kro­ner og en bed­re lønsom­hed. Når de gør det så tid­ligt, så må de va­e­re me­get kom­fortab­le,« si­ger Søren Lønt­oft Han­sen, der me­ner, at kurs­stig­nin­gen er helt be­ret­ti­get.

Sel­ska­bet har med­vind fra fal­den­de pri­ser på guld og sølv. Sam­ti­dig åb­ner man nye bu­tik­ker i stor fart – om­kring 400 det se­ne­ste år. Vold­som va­ekst De sid­ste fi­re år har Pan­dora op­le­vet en vold­som va­ekst. Om­sa­et­nin­gen er ste­get fra 6,7 mil­li­ar­der kro­ner til 16,7 mil­li­ar­der kro­ner i 2015, mens net­to­re­sul­ta­tet er tredoblet til 3,7 mil­li­ar­der kro­ner.

Den ud­vik­ling kom oven på en enorm skan­da­le i 2011, hvor det kom frem, at Pan­doras va­ekst­pla­ner slet ikke hang sam­men. Der var fi­flet med salgstal­le­ne, hvil­ket før­te til ka­os, di­rek­tør­fy­rin­ger og et fald i ak­tie­kur­sen på over 80 pro­cent.

Ak­tier­ne i Pan­dora lå ef­ter skan­da­len på 35 kro­ner per ak­tie. Pan­dora-ak­tien sat­te re­kord i star­ten af 2016 med 945 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.