Oba­ma på hi­sto­risk be­søg i Hiros­hi­ma

BT - - NYHEDER -

PRAESIDENTBESØG USA’s pra­esi­dent, Ba­ra­ck Oba­ma, fo­re­ta­ger i den­ne må­ned et hi­sto­risk be­søg i Hiros­hi­ma un­der en rej­se til Viet­nam og Ja­pan, op­ly­ser Det Hvi­de Hus iføl­ge Reu­ters. Oba­ma bli­ver den før­ste sid­den­de ame­ri­kan­ske pra­esi­dent, som be­sø­ger by­en, hvor ver­dens før­ste atom­bom­be blev ned­ka­stet.

»Pra­esi­den­ten vil fo­re­ta­ge et hi­sto­risk be­søg i Hiros­hi­ma med Ja­pans pre­mi­er­mi­ni­ster, Shin­zo Abe, for at un­der­stre­ge si­ne fort­sat­te be­stra­e­bel­ser på at styr­ke fred og sik­ker­hed i en ver­den uden atom­vå­ben,« si­ger en tals­mand for Det Hvi­de Hus, Josh Ear­ne­st.

Oba­mas uden­rigs­mi­ni­ster, Jo­hn Ker­ry, be­søg­te i sid­ste må­ned min­des­ma­er­ket for atom­bom­ben i Hiros­hi­ma sam­men med si­ne kol­le­ger fra de før­en­de øko­no­mi­er i G7-klub­ben.

Ker­ry var den før­ste uden­rigs­mi­ni­ster fra USA, der har be­søgt Hiros­hi­ma. 120.000 blev dra­ebt På grund af po­li­ti­ske øm­findt­lig­he­der har in­gen ame­ri­kansk pra­esi­dent end­nu be­søgt ste­det, hvor op mod 120.000 ja­pa­ne­re mi­ste­de li­vet ef­ter ned­kast­nin­gen af den før­ste atom­bom­be 6. au­gust 1945.

Tre da­ge se­ne­re faldt den an­den atom­bom­be over by­en Na­ga­saki, hvil­ket ko­ste­de yder­li­ge­re om­kring 30.000 men­ne­sker li­vet og før­te til Ja­pans be­tin­gel­ses­lø­se over­gi­vel­se i 2. Ver­denskrig.

Over­le­ven­de og ef­ter­kom­me­re af de dra­eb­te har i fle­re år­ti­er for­søgt at få USA og an­dre atom­mag­ter til at op­le­ve øde­la­eg­gel­ser­ne i Hiros­hi­ma, der i dag er en del af den sto­re min­de­park.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.