Sa­ti­re-hit-mu­si­cal kom­mer til Dan­mark

BT - - KULTUR -

MU­SI­CAL In­tet min­dre end 10er­nes stør­ste mu­si­calsuc­ces er på vej til Dan­mark. For­an te­a­tre i hele den ve­st­li­ge ver­den har Det Ny Te­a­ter i Kø­ben­havn sik­ret sig sce­ne­ret­tig­he­der­ne til ’The Book of Mor­mon’. »Det er en to­talt po­li­tisk ukor­rekt fo­re­stil­ling. To­talt respekt­løs og gra­en­se­over­skri­den­de. Nå­des­løs i sin sa­ti­re – men det bli­ver al­drig ond­skabs­fuldt. Det er en fo­re­stil­ling, der på én og sam­me tid er tra­di­tio­nel og en me­get an­der­le­des hi­sto­rie, der al­drig tid­li­ge­re er set på en mu­si­cals­ce­ne,« si­ger di­rek­tør Ni­els-Bo Val­bro, Det Ny Te­a­ter til BT.

Fo­re­stil­lin­gen er skabt af Trey Par­ker og Matt Sto­ne, op­havs­ma­en­de­ne til tv-hit­se­ri­en ’South Park’, der kø­rer på 17. sa­e­son, samt mu­si­cal­kom­po­ni­sten Ro­bert Lopez, der blandt me­get an­det og­så skrev ’Frozen’ til Dis­ney. Mu­si­ca­len hav­de pre­mi­e­re på Bro­adway i New York i 2011, der­ef­ter i Lon­don i 2013. Er ret stolt »Jeg er ret stolt af, at det er lyk­ke­des os at få ret­tig­he­der­ne til den. Kø­ben­havn bli­ver før­ste el­ler an­det sted uden for Lon­don og New York, der kan pra­e­sen­te­re den,« si­ger Val­bro.

Det hand­ler om to un­ge mor­mon­ske mis­sio­na­e­rer fra Kir­ken for De Sid­ste Da­ges Hel­li­ge i Salt La­ke Ci­ty. De bli­ver sendt på deres før­ste mis­sion i Ugan­da og for­ven­ter at lan­de i en ’The Lion King’lig­nen­de ver­den. Men en­der et sted, hvor krig, hunger­s­nød og aids do­mi­ne­rer. Skal man tro an­mel­del­ser­ne, kan der bryg­ges mu­si­cal og sa­ti­re på dén bag­grund uden, at det bli­ver an­strengt. Mest solg­te mu­si­cal i to stor­by­er »Det er en sats­ning for mig i og med, at det dan­ske pu­bli­kum ikke har set ma­ge no­gen­sin­de. Men på den an­den si­de er jeg helt sik­ker på, at den vil bli­ve ta­get godt imod. Jeg har ikke gri­net så me­get, da jeg så den, si­den jeg så ’The Pro­du­cers’ før­ste gang. Ef­ter ’The Book of Mor­mon’ kom op i hhv. New York og Lon­don har det va­e­ret den mest solg­te mu­si­cal i de to by­er. Det er så­dan, at der li­ge nu er bus­re­k­la­mer i Lon­don, hvor der står: ’Hvis du ikke kan kø­be bil­let­ter, så stja­el dem’,« si­ger Ni­els-Bo Val­bro.

Det er na­tur­ligt at spør­ge, om Det Ny Te­a­ter-di­rek­tø­ren har til­ta­enkt mu­si­cal-stjer­nen To­mas Am­bt Ko­fod en rol­le. Han har bl.a. for­talt om sin sta­er­ke mor­mon­ske tro i BT.

»Hae, hae, vi er slet ikke be­gyndt at ta­en­ke på ca­sting end­nu.«

Am­bt Ko­fod er no­mi­ne­ret til en Re­u­mert-pris for sin rol­le i den se­ne­ste Det Ny Te­a­ter-mu­si­cal ’Dr. Je­kyll og Mr. Hy­de’. ’The Book of Mor­mon’ har dansk pre­mi­e­re i 2017.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.