Kom­mu­ner­nes og for­nuf­tens mand

BT - - NAVNE - Løs­nin­ger fra i går:

at fol­ke­valg­te på bå­de na­tio­nalt og lo­kalt ni­veau fin­der løs­nin­ger på de øko­no­mi­ske ud­for­drin­ger. Vi skal ikke ska­be en kløft mel­lem be­folk­nin­gens ser­vi­ce­for­vent­nin­ger og de øko­no­mi­ske re­a­li­te­ter gen­nem ufi­nan­si­e­re­de vel­fa­erds­løf­ter,« skrev han for­ma­nen­de i en kro­nik i Ber­ling­s­ke for­ud for Fol­ke­tings­val­get i 2011 sam­men med den da­va­e­ren­de, nu af­dø­de for­mand for KL Jan Trøj­borg (S), som han med eg­ne ord hav­de et ene­stå­en­de sam­ar­bej­de med I kon­flikt med la­e­rer­ne For tre et halvt år si­den valg­te Erik Fa­brin at gå på pen­sion og tra­e­de til­ba­ge som borg­me­ster og se­ne­re som na­est­for­mand i KL. Han blev valgt ind i Søl­le­rød Kom­mu­nal­be­sty­rel­se i 1975. I 1986 for­dob­le­de han an­tal­let af Ven­stre-man­da­ter fra et til to. Sam­ti­dig mi­ste­de de Kon­ser­va­ti­ve deres ab­so­lut­te fler­tal, og et fler­tal uden om de Kon­ser­va­ti­ve pe­ge­de på Fa­brin, der frem til 2013 sad på borg­mester­po­sten med støt­te fra So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, Ra­di­ka­le og SF, og til sidst og­så med de Kon­ser­va­ti­ve.

Erik Fa­brin Nem var me­get ak­tiv i til­bli­vel­sen af kom­mu­nal­re­for­men, og kon­flik­ten med la­e­rer­ne i 2013 blev en af hans sid­ste sto­re op­ga­ver som na­est­for­mand i KL. Og det var lidt af en sejr, at det lyk­ke­des at aen­dre ar­bejds­tids­reg­ler­ne.

»Jeg har va­e­ret med i KLs be­sty­rel­se si­den 1994, og ved samt­li­ge overenskomst­for­hand­lin­ger, jeg har op­le­vet, har ho­ved­dags­or­de­nen va­e­ret at kom­me af med det de­tailtyran­ni, som la­e­rer­nes ar­bejds­tids­af­ta­le re­pra­e­sen­te­rer,« sag­de han i et in­ter­view med Ber­ling­s­ke.

Si­de­lø­ben­de med den po­li­ti­ske kar­ri­e­re eje­de og drev Erik Fa­brin in­ge­ni­ør- og han­delsvirk­som­he­den Hjelm Bang A/S i Rø­d­ov­re, ind­til den blev af­ha­en­det i 2003. I dag bor Erik Fa­brin i Skod­s­borg nord for Kø­ben­havn. Sva­er Dit svar: Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ra­ek­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­tra­e­de me­re end én gang i hver ra­ek­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.