Prin­ce la­er­te mig at for­fø­re

BT - - TV/RADIO -

Ef­ter fle­re gan­ge at ha­ve lyt­tet til det kend­te og po­pu­la­e­re num­mer ’Se­xu­al Erup­tion’ og ’Sensu­al Se­duction’ skul­le man tro, at Snoop Dogg hav­de fuld­sta­en­dig styr på, hvor­dan en kvin­de skal for­fø­res.

I et nyt in­ter­view til Pe­op­le Ma­ga­zi­ne af­slø­rer den 44-åri­ge mu­si­ker dog, at han ikke al­tid har va­e­ret helt be­kendt med for­fø­rel­sens kunst.

Snoop Dogg forta­el­ler nem­lig, at den ny­ligt af­dø­de mu­si­ker Prin­ce la­er­te ham fle­re ting om em­net.

»Når det kom til mu­si­kalsk, visu­el og seksu­el for­fø­rel­se, var Prin­ce uden tvivl den bed­ste til det. Han vi­ste os, hvor­dan man skal for­fø­re en kvin­de og sam­ti­dig la­ve mu­sik, som bå­de ap­pel­le­rer til ma­end og kvin­der. Prin­ce var i kon­takt med sin fe­mi­ni­ne si­de, men var sta­dig ma­skulin,« forta­el­ler Snoop Dogg.

I in­ter­viewet forta­el­ler Snoop Dogg, at han i høj grad ta­enk­te på Prin­ce, da han la­ve­de mu­sik­vi­deo­en til num­me­ret ’Se­xu­al Erup­tion’ fra 2007.

»Mu­sik­vi­deo­en er me­get in­spi­re­ret af Prin­ce. Folk vil fort­sat lyt­te til hans mu­sik og ta­en­ke på hans per­son. Det er hans arv. Jeg er selv i gang med at fin­de ud af, hvad min arv skal va­e­re,« si­ger Snoop Dogg til Pe­op­le Ma­ga­zi­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.