Hem­me­li­ge mø­der med Brønd­by

BT - - SPORTEN -

JOBSAMTALER i tra­e­nerjob­bet,« si­ger den 49-åri­ge en­gel­ske fod­bold­le­gen­de til BT.

»Vi snak­ker sta­dig. Om det så en­der i et tra­e­nerjob el­ler et sta­er­kt ven­skab, ved jeg ikke. In­gen af os kan spå om frem­ti­den. Vi har talt sam­men si­den novem­ber, og i den pe­ri­o­de har jeg la­ert Jan at ken­de. Han ved alt om mig, og jeg ved alt om Brønd­by og Jan – og hvad hans for­vent­nin­ger er,« ud­dy­ber han.

Mod­sat To­ny Adams vil Jan Bech An­der­sen, der i går trå­d­te til­ba­ge som for­mand på klub­bens ge­ne­ral­for­sam­ling, ikke be­kra­ef­te, at der har fun­det mø­der sted:

»Min kom­men­tar er me­get sim­pel. Vi kom­men­te­rer ikke en­kelt­nav­ne. Jeg har en stor kon­takt­fla­de af fod­bold­spil­le­re og eks­fod­bold­spil­le­re i Eng­land, så hvis folk si­ger, de har talt med mig i novem­ber, i ja­nu­ar 2014 el­ler hvad det kun­ne va­e­re, er det me­get mu­ligt, men jeg har ikke kom­men­ta­rer til en­kelt­nav­ne el­ler no­get som helst.« På ud­kig ef­ter tra­e­nerjob Det var Po­li­ti­ken, der før­ste gang pra­e­sen­te­re­de To­ny Adams som en kan­di­dat til det job, der bli­ver le­digt, når Auri Sk­ar­ba­li­us’ tid som mid­ler­ti­dig tra­e­ner slut­ter om få uger. Si­den har den aser­ba­jds­jan­ske klub, Ga­ba­la FC, hvor Adams i dag er sport­s­di­rek­tør, over for BT be­kra­ef­tet, at Brønd­by har kon­tak­tet Adams.

Man­den med de me­re end 500 kam­pe for Ar­se­nal øn­sker at ven­de til­ba­ge til job­bet som tra­e­ner ef­ter et par år med me­re ad­mi­ni­stra­ti­ve plig­ter. Der­for står net­op en klub som Brønd­by højt på hans li­ste.

»Jeg er her i Ga­ba­la ind­til slut­nin­gen af maj, og jeg la­eg­ger ikke skjul på, at jeg nu kig­ger ef­ter et tra­e­nerjob et sted i Europa,« si­ger To­ny Adams. Ny tra­e­ner i den­ne uge Spørgs­må­let er så, om Adams og­så står højt på sport­s­di­rek­tør Tro­els Be­chs li­ste med kan­di­da­ter.

»Jeg så kam­pen i går, hvor min gam­le ven Jo­hn Ter­ry var på sta­dion. Jeg er in­ter­es­se­ret. Helt sik­kert. Nu vi se, hvor det lan­der. Jeg har mød­tes med an­dre klub­ber, og jeg ved, Tro­els Bech og­så ta­ler med an­dre,« si­ger To­ny Adams.

He­ri har Adams ret. En af de nav­ne, der er ble­vet sat i for­bin­del­se med Brønd­by er den af­gå­en­de Cel­tic-tra­e­ner, nor­ske Ron­ny Deila.

Skul­le Adams en­de i Brønd­by, kan det bli­ve i sel­skab med en an­den tid­li­ge­re Ar­se­nal-spil­ler. Ven­nen Jo­hn ’Faxe’ Jen­sen, der li­ge nu står i spid­sen for Fremad Ama­ger, men har en for­tid som bå­de spil­ler og as­si­stent­tra­e­ner i Brønd­by, lig­ner det bed­ste bud på en mu­lig as­si­stent.

»Der er in­gen pak­ke end­nu. Det er sam­ta­ler. Må­ske er det en pak­ke­løs­ning med Jo­hn – må­ske ikke. Jeg har ikke til­la­del­se til at gå så langt. Jeg kan ikke si­ge, om det er det rig­ti­ge for Brønd­by nu, li­ge­som jeg ikke kan si­ge, om jeg ta­ger David Beck­ham med mig. Når man ta­ler med en klub, gør man sin re­search om­kring en mas­se ting. Så om Jo­hn er en del af no­get el­ler ej, er ikke til at si­ge. Jeg er sik­ker på, Jan og Tro­els en­der med at fin­de de bed­ste folk til job­bet,« si­ger To­ny Adams.

Oprin­de­ligt var det hå­bet, at den nye tra­e­ner kun­ne pra­e­sen­te­res in­den 1. maj. På gårs­da­gens ge­ne­ral­for­sam­ling na­evn­te Jan Bech An­der­sen i sin be­ret­ning, at klub­ben er me­get ta­et på en tra­e­ner. »In­den for den­ne uge.« »In­den for den­ne uge.« »Vi kom­men­te­rer ikke på en­kelt­nav­ne, så jeg bli­ver dig svar skyl­dig.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.