’Der er ble­vet sagt me­get vås’

BT - - SUPERLIGA -

AFKLARING Ve­l­o­p­lagt, velkla­edt og ve­lover­ve­jet ind­t­og Jan Bech An­der­sen ta­ler­sto­len på gårs­da­gens ge­ne­ral­for­sam­ling i Brønd­by IF for sid­ste gang som be­sty­rel­ses­for­mand. Frem­over er det Jesper Møl­ler, der sid­der i chef­sto­len i be­sty­rel­sen. Men det aen­drer ikke ved alt for me­get, for Bech vil sta­dig føl­ge li­ge så me­get med i ar­bej­det i Brønd­by som hidtil, forta­el­ler han.

Nu er du ikke be­sty­rel­ses­for­mand la­en­ge­re. Hvad bli­ver din rol­le nu?

»Nu er jeg den stør­ste ak­tio­na­er i sel­ska­bet, så det er klart, at når man har pen­ge til go­de, og man er den stør­ste ak­tio­na­er i sel­ska­bet, vil man ger­ne føl­ge med i, hvad der fo­re­går. Jeg har fuld til­tro til den nye di­rek­tion og til den be­sty­rel­se, der tra­e­der ind i sit tred­je år. Jeg har fuld til­lid til, at den kø­rer vi­de­re og ek­se­kve­rer den stra­te­gi, der er lagt i fa­el­les­skab. Og så støt­ter jeg og hja­el­per til i kulis­sen, som jeg hidtil har gjort, så der er in­gen aen­drin­ger dér.«

Nog­le vil på­stå, at du sta­dig er den, der be­stem­mer, til trods for at du er ude af be­sty­rel­sen. Gør du det?

»Det ved jeg ikke, om folk si­ger. Det er klart, at ta­el­ler man an­tal stem­mer i dag, har du ret. Når vi skal stem­me om no­get, er det mig, der be­stem­mer. Men så­dan fun­ge­rer tin­ge­ne jo ikke i vir­ke­lig­he­den. Vi har la­vet en fa­el­les stra­te­gi i sam­ar­bej­de med be­sty­rel­sen, di­rek­tio­nen og de le­den­de me­d­ar­bej­de­re. Den ek­se­ve­rer vi på. Det gør vi i fa­el­les­skab. Det er li­ge­som det, det hand­ler om. Det hand­ler ikke om mig.«

Du stak lidt til­ba­ge til os me­di­er i din be­ret­ning, hvor du sag­de, at me­di­er­ne har skre­vet me­get vrøvl om Brønd­by. Og du slog fast, at du ikke blan­der dig i den sport­s­li­ge le­del­se. Hvor­for føl­te du trang til det?

»Når der står ting, der er us­an­de, og det bli­ver gen­ta­get i for­skel­li­ge grad­bøj­nin­ger, la­der jeg ikke ba­re pa­ra­der­ne fal­de. Jeg har en sta­erk ret­fa­er­dig­heds­sans Jeg har sagt und­skyld, jeg har be­kla­get til dem, jeg har skul­let be­kla­ge til (ef­ter Oscar­sa­gen, red.). Det be­ret­ti­ger jo ikke et me­die til at ba­re at dig­te. I er jo jour­na­li­ster, ikke dig­te­re.«

Hvad er det, du ta­en­ker på spe­ci­fikt?

»Der er 10-15 ting. Jeg na­evn­te nog­le ting i be­ret­nin­gen. Jeg har sagt, hvad der skul­le si­ges og be­kla­get til dem, jeg skul­le. Jeg har ikke in­ter­es­se i at ind­le­de et stør­re op­rør mod 10-15 jour­na­li­ster, men jeg kan ba­re si­ge, at der er ble­vet sagt me­get slud­der, vrøvl og vås. Og det er sten­ham­ren­de sik­kert, at vi bli­ver nødt til at slå fast, at de men­ne­sker, der er i den sport­s­li­ge sek­tor – om det er sport­s­di­rek­tø­rer, tra­e­ne­re og de men­ne­sker, der har va­e­ret an­sat – har ta­get deres eg­ne be­slut­nin­ger. Det kan der ikke her­ske tvivl om. Den del skal der ikke dig­tes om. Dér er det vig­tigt, at folk har fakta og ikke an­det.« På gårs­da­gens ge­ne­ral­for­sam­ling blev det ved­ta­get at gen­nem­fø­re en ka­pi­ta­l­ud­vi­del­se, hvor Brønd­by kan hen­te op til 127,5 mio. kr. ved at ud­by­de nye ak­tier. Jan Bech An­der­sen, der li­ge nu sid­der på knap 26 pro­cent af ak­tier­ne, fastslog i går, at han er klar til at in­ve­ste­re yder­li­ge­re et stør­re mil­li­onbe­løb i klub­ben, hvis det bli­ver nød­ven­digt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.