Bror og Si­sto

BT - - SUPERLIGA -

Fra én bror til en an­den. Det er den vej, FC Midtjyl­lands mest va­er­di­ful­de spil­ler, Pio­ne Si­sto, har ta­get i jag­ten på en ny mel­lem­mand – dén funk­tion, der tid­li­ge­re var kendt som ’agent’. Den midtjy­ske guld­fugl, der dog har haft si­ne spil­le­ma­es­si­ge pro­ble­mer i den­ne sa­e­son, har stop­pet sam­ar­bej­det med Jonas An­ker­sen, bror til FC Midtjyl­lands be­sty­rel­ses­for­mand, Ras­mus An­ker­sen, og har i ste­det an­sat sin egen bror, An­ge­lo Si­sto, som sin pri­ma­e­re kar­ri­e­re­rå­d­gi­ver.

»Der har va­e­ret lidt uove­r­ens­stem­mel­ser i for­hold til de op­ga­ver, Pio­ne hav­de gi­vet Jonas. Så de men­te ikke, sam­ar­bej­det skul­le fort­sa­et­te. Der­for er han ikke la­en­ge­re Pio­nes agent. Det er mig, der er det nu,« forta­el­ler An­ge­lo Si­sto til BT.

Al­le­re­de til­ba­ge i fe­bru­ar kun­ne BT forta­el­le, at Si­sto var på vej mod et agentskif­te, og at hans bror sam­ti­dig var i fa­erd med at ud­dan­ne sig til DBU-cer­ti­fi­ce­ret mel­lem­mand. Den­gang vil­le ho­ved­per­so­nen dog ikke si­ge, at han plan­lag­de at fin­de sin nye rådgiver in­den for fa­mi­li­en.

»Min af­ta­le med Jonas An­ker­sen ud­lø­ber til april, men jeg tror ikke, jeg ta­ger min bror. Om jeg skal ha­ve ny mel­lem­mand, må ti­den vi­se,« lød det den­gang fra Pio­ne Si­sto. Pen­ge­ne bli­ver i fa­mi­li­en I dag er tin­ge­ne an­der­le­des. An­ge­lo Si­sto har fa­er­dig­gjort sin ud­dan­nel­se, og det har vendt op og ned på tin­ge­ne.

»Pio­ne har over for mig gi­vet ud­tryk for, at han me­ner, jeg er den bed­ste per­son til at va­re­ta­ge hans in­ter­es­ser. Jeg har selv­føl­ge­lig fulgt ham i man­ge år og ved, hvad han ta­en­ker,« un­der­stre­ger An­ge­lo Si­sto, der ikke vil af­slø­re, hvad som­me­rens trans­fer­pla­ner er for hans nye kli­ent.

An­ge­lo Si­sto øn­sker hel­ler ikke at ud­dy­be, hvil­ke uove­r­ens­stem­mel­ser, der har ført til brud­det med Jonas An­ker­sen.

»Det kun­ne ikke fort­sa­et­te, og det var de eni­ge om,« si­ger han om for­hol­det til mel­lem­man­den, der og­så til­ba­ge i fe­bru­ar var til dis­kus­sion.

»Hvad der har va­e­ret mel­lem mig og Jonas, hol­der jeg for mig selv,« lød det den­gang fra Pio­ne Si­sto, der nu kan gla­e­de sig over, at de kom­men­de års løn­nin­ger og sign on-fe­es bli­ver i fa­mi­li­en i ste­det for at gå i lom­mer­ne på en tred­je­part.

Det er dog en kendt sag, at Jonas An­ker­sens fa­mi­lie­ma­es­si­ge re­la­tion til Ras­mus An­ker­sen kun­ne va­e­re gro­bund for for­vir­ring og usik­ker­hed, men iføl­ge An­ge­lo Si­sto er det ikke her, fod­bold­støv­len tryk­ker.

»Det har ikke no­get med Ras­mus An­ker­sen at gø­re,« si­ger den nyud­dan­ne­de mel­lem­mand.

BT har va­e­ret i kon­takt med Jonas An­ker­sen, men han øn­sker ikke at kom­men­te­re på brud­det med Pio­ne Si­sto el­ler de uove­r­ens­stem­mel­ser, der lig­ger bag. Pio­ne har over for mig gi­vet ud­tryk for, at han me­ner, jeg er den bed­ste per­son til at va­re­ta­ge hans in­ter­es­ser. Jeg har selv­føl­ge­lig fulgt ham i man­ge år og ved, hvad han ta­en­ker MASSIV OPRUSTNING In­den for en halv ti­me i går an­non­ce­re­de Bay­ern Mün­chen to mar­kan­te for­sta­ek­nin­ger til den kom­men­de sa­e­son. Re­na­to San­ches er hen­tet i po­rtu­gi­si­ske Ben­fi­ca. Mats Hum­mels er hen­tet hos lands­ma­en­de­ne i Borus­sia Dort­mund.

Hvis man hed­der Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg er det isa­er dår­ligt nyt, at den 18-åri­ge po­rtu­gi­si­ske midt­ba­ne­spil­ler er ble­vet hen­tet. Re­na­to San­ches fik først de­but for Ben­fi­ca i ok­to­ber sid­ste år, men han har si­den va­e­ret om­bej­let af en stri­be eu­ro­pa­ei­ske top­klub­ber – heri­blandt Man­che­ster Uni­ted.

Det er end­da og­så ble­vet til de­but på det po­rtu­gi­si­ske lands­hold. Pri­sen er 260 mil­li­o­ner kro­ner even­tu­el­le plus bonus-ud­be­ta­lin­ger, hvis FIFA ek­sem­pel­vis kå­rer Re­na­to San­ches til årets spil­ler i hele ver­den. Dy­na­misk og na­er­kamps­sta­erk I Bay­ern Mün­chen er man gla­de for at ha­ve over­ha­let al­le in­den om ved at skri­ve en fe­mårig kon­trakt med stor­ta­len­tet.

»Vi har kig­get på ham i la­en­ge­re tid, og vi er lyk­ke­li­ge for at ha­ve skre­vet kon­trakt med ham trods kon­kur­ren­ce fra navn­kun­di­ge in­ter­na­tio­na­le klub­ber. Re­na­to er en dy­na­misk, na­er­kamps­sta­erk og tek­nisk god midt­ba­ne­spil­ler, der vil for­sta­er­ke vo­res hold yder­li­ge­re,« si­ger Bay­erns sport­s­di­rek­tør, Karl-He­inz Rum­me­n­ig­ge.

Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg har i den­ne sa­e­son va­e­ret ud­le­jet til Schal­ke 04, og det er end­nu uvist, hvad der skal ske med den dan­ske lands­holds­spil­ler.

Knap så over­ra­sken­de er det, at Bay­ern Mün­chen har sik­ret sig Mats Hum­mels. Det er ikke me­re end halvan­den uge si­den, at hans nu­va­e­ren­de klub, Borus­sia Dort­mund, meld­te ud, at for­svars­spil­le­ren øn­ske­de at kom­me til den sydty­ske klub. Nu er det på plads via en li­ge­le­des fe­mårig kon­trakt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.