Ufar­li­ge lø­ve­brøl

BT - - SUPERLIGA -

VI HAR DEN se­ne­ste tid set FC Kø­ben­havns ma­na­ger, Stå­le Sol­bak­ken, va­e­re gan­ske of­fen­siv i me­di­er­ne. Hans let­te­re in­dig­ne­re­de og småpro­vo­ke­ren­de ud­mel­din­ger om det­te og hint har fun­det vej til over­skrif­ter­ne.

Det ene øje­blik slår han skar­pt fast, at han er tra­et af kri­tik af, at FCK ikke skul­le ta­ge po­kal­tur­ne­rin­gen (som klub­ben jo vandt) al­vor­ligt. Så er det AGF, der ef­ter po­kal­fi­na­len får et lil­le svirp om, at klub­bens man­ge fans svig­ter på hjem­me­ba­nen i hver­da­gen, og i we­e­ken­den gik han så til an­greb på dem, der går og si­ger, at AaB spil­ler bedst i Dan­mark. JEG SER I Stå­le Sol­bak­ken en tra­e­ner, der hver­ken fryg­ter no­get el­ler no­gen. Det, han gør og si­ger, er det, han står for. Han er i mi­ne øj­ne en åben og au­ten­tisk tra­e­ner, og det sam­me kan man i øv­rigt si­ge om ham som men­ne­ske.

Her­til kom­mer, at han bi­dra­ger til at ska­be in­ter­es­se om vo­res sport ved ikke ale­ne at va­e­re en suc­ces­fuld tra­e­ner, men alt­så og­så ved at in­vol­ve­re sig og ved at va­e­re en åben og ae­r­lig mand med kant og mar­kan­te hold­nin­ger.

Sol­bak­ken er ikke ban­ge for at stik­ke na­e­sen frem og si­ge, hvad han me­ner. Og – uden sam­men­lig­ning i øv­rigt – jeg har selv den hold­ning, at alt det, som ikke ska­der hol­dets kon­kur­ren­ce­ev­ne, og alt det, som er or­dent­ligt i for­hold til kol­le­ger og kon­kur­ren­ter, men som kan bi­dra­ge til at folk in­ter­es­se­rer sig for det, vi la­ver, skal man da bi­dra­ge med. JEG SY­NES AERLIGT talt nog­le gan­ge, at det hele bli­ver me­get til­k­nap­pet og luk­ket. Of­te er der in­gen grund til at va­e­re så til­k­nap­pet og luk­ket. I al al­voren er det jo ba­re et spil. Så la­en­ge vi ikke forta­el­ler, at vo­res kon­kur­ren­ter og kol­le­ger er forag­te­li­ge men­ne­sker el­ler det, der min­der om, men hol­der os in­den for den opkrid­te­de ba­ne, sy­nes jeg, at det er po­si­tivt, at vi har fi­gu­rer, som bi­dra­ger med me­re end det at tra­e­ne deres hold og stå på si­de­linj­en til kam­pen. En så­dan fi­gur er Stå­le So­bak­ken, sy­nes jeg.

FCK er tit og of­te ud­sat for man­ge an­greb som den stør­ste klub, og det skal man kun­ne tå­le. Det kan FCK og­så, sy­nes jeg.

Be­va­res, der kan va­e­re en over­le­gen­hed over at­ti­tu­den nog­le gan­ge, men jeg sy­nes of­test, man er over­le­gen med stil. Og nog­le gan­ge bli­ver der så og­så brø­let lidt fra sa­van­nens lø­ve. Jeg sy­nes, det er helt lat­ter­ligt, at den tid­li­ge­re Aar­hus-borg­me­ster, Ni­co­lai Wam­men (S), men­te, at han skul­le sa­et­te Sol­bak­ken på plads ef­ter hans kom­men­ta­rer om AGFs hjem­me­pu­bli­kum Det er na­tu­rens kra­ef­ter, der åben­ba­rer sig. MEN GI­VER DET så me­ning, at Stå­le Sol­bak­ken er of­fen­siv li­ge nu på for­skel­li­ge agen­da­er? Tja, rent stra­te­gisk hav­de det må­ske va­e­ret klo­ge­re at hol­de ka­eft li­ge nu, hvor re­sul­ta­ter­ne ta­ler for sig selv. Men jeg tror ba­re ikke, at det, vi ser, er ud­tryk for stra­te­gisk ta­enk­ning.

Jeg tror, Sol­bak­ken åbent og aerligt og i for­bin­del­se med nog­le in­ter­view ba­re har øn­sket at sva­re og ta­le frem for at tie. Det kan jo kom­me til at fyl­de me­re, end man no­gen­sin­de hav­de fo­re­stil­let sig i det øje­blik, man blev spurgt. Så­dan kan det gå, når man går med på pra­e­mis­sen om at sva­re, når man bli­ver spurgt, og vi skal hu­ske, at Sol­bak­ken bli­ver spurgt ret me­get me­re end så man­ge an­dre.

Jeg op­fat­ter ham helt ge­ne­relt som et men­ne­ske med per­spek­ti­vet i or­den. Et men­ne­ske, som godt ved, at det kun er blandt al­le li­vets bi­ting, at fod­bold er det vig­tig­ste. Ja, det ved han i vir­ke­lig­he­den bed­re end de fle­ste. Og der­for spil­ler han frisk med i hele det spil, der fo­re­går i den­ne ver­den. OG JEG SY­NES, det er helt lat­ter­ligt, at den tid­li­ge­re Aar­hus-borg­me­ster, Ni­co­lai Wam­men (S), men­te, at han skul­le sa­et­te Sol­bak­ken på plads ef­ter hans kom­men­ta­rer om AGFs hjem­me­pu­bli­kum. Det var i den grad Wam­men, der der­med ikke hav­de fat­tet no­get om at pas­se egen bu­tik dér.

Hvor far­ligt var det, som Sol­bak­ken sag­de egent­lig? Det sam­me kan man spør­ge sig selv om, når Glen Rid­ders­holm søn­dag i ’On­si­de’ er ef­ter bå­de Claus Ste­in­le­in og Ras­mus An­ker­sen i FC Midtjyland.

Man kan spør­ge, om det var klogt og stra­te­gisk rig­tigt af Rid­ders­holm, men over gra­en­sen er det da ikke. Og det er vel ba­re et ud­tryk for, at Glen Rid­ders­holm i lig­hed med mig selv ikke hol­der sig til­ba­ge. Han har va­e­ret i gang med at forta­el­le, hvor for­fa­er­de­ligt det AGF, han over­tog var, og han har og­så va­e­ret ef­ter Tho­mas Tho­mas­berg, men jeg tror sag­tens, at vi al­le sam­men kan hol­de til det – og­så Ras­mus An­ker­sen, der iføl­ge Glen kun stik­ker ho­ve­d­et frem, når det går godt. FAK­TUM ER, AT vi del­ta­ger i et spil, som vi godt ved er et spil, men vi le­ger, at det er dyb al­vor. Men det er det alt­så kun i det se­tup, hvor vi net­op al­le ved, at der er så me­get, der er vig­ti­ge­re.

Så at Glen Rid­ders­holm si­ger det, han si­ger om An­ker­sen, er vel ret ufar­ligt. Når Stå­le Sol­bak­ken me­ner, at FCK bå­de er bedst og smuk­ke­st, gaelder det sam­me. Og når jeg for et par uger si­den her i BT sag­de, at AGFs ud­vik­ling ikke er no­get at pra­le af, er det vel ret ufar­ligt. Hvad er det egent­lig, folk me­ner, der er så al­vor­ligt ved det­te? Hvor er det, de me­ner, at de bli­ver så hårdt ramt?

Det er et spil, og vi er ak­tø­rer, der bi­dra­ger til un­der­hold­ning af fol­ket. Jeg har ikke op­le­vet, at no­gen har sprun­get den ram­me end­nu – hver­ken Stå­le Sol­bak­ken, Glen Rid­ders­holm el­ler mig selv for den sags skyld.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.