Mors dreng hå­ner Pa­tri­ck Ni­el­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BESKIDT BOKSNING Selv­om ord­gejl er en fast del af op­tak­ten før en pro­fes­sio­nel bok­se­kamp, ly­der det fak­tisk som om, De­nis Doug­lin me­ner, hvad han si­ger om Pa­tri­ck Ni­el­sen. Ame­ri­ka­ne­ren har nem­lig helt styr på sin dan­ske mod­stan­der, og han er langt fra im­po­ne­ret.

Pa­tri­ck Ni­el­sens ’kva­li­te­ter’ som bok­ser er be­gra­en­se­de, og dan­ske­ren vin­der si­ne kam­pe ved hja­elp af fe­je metoder.

»Jeg sy­nes, Pa­tri­ck er en beskidt bok­ser, men me­get ro­bust. Han for­sø­ger at hol­de og pres­se mod­stan­de­rens ho­ved ned, og så be­nyt­ter han man­ge be­skid­te tri­ck. Men det er jeg for­be­redt på,« si­ger De­nis Doug­lin.

Den 28-åri­ge ame­ri­ka­ner mø­der Pa­tri­ck Ni­el­sen 28. maj i Kjel­lerup ved Nor­dic Fight Night. Her bok­ser de to su­per­mel­lemva­eg­te­re om WBOs in­ter­kon­ti­nen­tale ti­tel.

Og skal man tro De­nis Doug­lin, må Pa­tri­ck Ni­el­sen op­pe sig ge­val­digt, hvis han skal gø­re sig håb om at vin­de trods hjem­me­ba­ne­for­de­len i Dan­mark.

»Pa­tri­ck er en me­get en­di­mis­sio­nel bok­ser. Men så la­en­ge jeg hol­der mig til min plan og ikke bli­ver fan­get af hans be­skid­te nar­re­stre­ger, er jeg sik­ker på, at jeg vin­der en flot sejr. Jeg kom­mer for at vin­de, så Pa­tri­ck må hel­le­re va­e­re klar til sit livs kamp,« si­ger De­nis Doug­lin.

Ame­ri­ka­ne­ren er end­nu ikke kendt for at ha­ve vun­det en ti­tel, og han tab­te sin fo­re­lø­big ene­ste ti­telkamp i 2014 til en­gel­ske Ge­or­ge Groves på tek­nisk kno­ck­out. Tra­e­nes af mor Men De­nis Doug­lin er til gen­ga­eld kendt for, at han har sin mor med sig i ring­hjør­net. Ja, den er god nok. De­nis Dougl­ins tra­e­ner er hans egen mor.

»I be­gyn­del­sen var det lidt flovt, når du er i di­ne te­e­na­ge­år, og du har din mor med i ring­hjør­net, så er det ba­re pin­ligt. Men i takt med, at jeg er ble­vet ael­dre, har jeg fun­det ud af, at vi har en god ting kø­ren­de, som jeg sa­et­ter stor pris på,« si­ger bok­se­ren, der af sam­men grund går un­der bok­se­a­li­as­set, ’Mors dreng’. »Folk bli­ver sta­dig for­bav­se­de - selv i ’Floyd Maywe­at­hers Gym’ (hvor Doug­lin tra­e­ner, red.). Når de ser hen­de ta­ge hand­sker­ne frem, og hun be­gyn­der at tra­e­ne mig, si­ger folk, ’wow, jeg kan ikke fat­te, at din mor er din tra­e­ner’. Men jeg el­sker den op­ma­er­k­som­hed, vi får, for­di vi er se­ri­ø­se, og det er ikke en spøg på no­gen må­de,« til­fø­jer De­nis Doug­lin. Råd fra Maywe­at­her Selv­om det alt­så er mo­de­ren, der tra­e­ner den ame­ri­kan­ske bok­ser, får De­nis Doug­lin og­så råd og op­bak­ning fra en kant, som man­ge i bok­se­ver­de­nen vil mis­un­de ham – nem­lig fra bok­se­stjer­nen Floyd Maywe­at­her.

Det sker, når De­nis Doug­lin ind­ta­ger rin­gen i Floyd Maywe­at­hers bok­se­hal.

»Jeg har til­bragt me­get tid sam­men med Floyd, og han har al­tid gi­vet mig me­get støt­te. Han har sagt til mig, at jeg kan bli­ve ver­dens­me­ster. Jeg har al­tid tro­et på mig selv, uan­set hvad an­dre går og me­ner. Men at hø­re det fra en bok­ser som Floyd be­ty­der selv­føl­ge­lig me­get,« si­ger De­nis Doug­lin.

BT har for­søgt at få en kom­men­tar fra Pa­tri­ck Ni­el­sen, men han har ikke be­sva­ret vo­res hen­ven­del­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.