Kas­per Søn­der­knust

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ef­ter det­te her,« sag­de høj­re­ba­ck­en ef­ter sej­ren til TV2 Sport.

I sid­ste sa­e­son nå­e­de Skjern helt frem til DM-fi­na­len. Men en dår­lig af­slut­ning på den­ne sa­e­sons grund­spil be­tød, at hol­det kun blev num­mer fi­re. Det rak­te gan­ske vist til et en­kelt bonuspo­int i slut­spil­let. Men ve­stjy­der­ne gjor­de det sva­ert for sig selv ved at ta­be beg­ge kam­pe til slut­spil­lets på pa­pi­ret sva­ge­ste hold, Søn­derjyske.

»Det er dår­ligt at ta­be to kam­pe til grund­spil­lets num­mer ot­te. Det er jeg me­get skuf­fet over,« sag­de Kas­per Søn­der­gaard. In­gen klar fa­vo­rit til gul­det BSV kla­re­de selv ae­r­ter­ne i den sid­ste kamp ved at vin­de 27-22 over Søn­derjyske ef­ter 12-12 ved pau­sen.

»Men det hav­de og­så va­e­ret en skuf­fel­se for os, hvis vi ikke var kom­met i se­mi­fi­na­len,« sag­de BSVs ve­te­ran, Mi­cha­el V. Knud­sen, ef­ter kam­pen til TV2 Sport.

»Ra­ek­ken har va­e­ret me­get ta­et i år, og vi har tabt nog­le dum­me kam­pe i grund­spil­let. Til gen­ga­eld har vi spil­let et for­nuf­tigt slut­spil, og vi har sam­ti­dig haft det held, at Skjern har tabt beg­ge si­ne kam­pe til Søn­derjyske,« sag­de den tid­li­ge­re eu­ro­pa­me­ster, der trods en flot kar­ri­e­re med man­ge flot­te re­sul­ta­ter har et dansk mester­skab til go­de.

Det kan alt­så nå at kom­me i år, men let bli­ver det ikke. Som to­er i Grup­pe A skal BSV Det er bit­tert. Vi har sva­ert ved at til­gi­ve os selv, og det kom­mer til at va­re la­en­ge, in­den vi kom­mer oven på ef­ter det­te her mø­de vin­de­ren af Grup­pe B. Det bli­ver af­gjort i dag, om det bli­ver KIF Kol­ding Kø­ben­havn el­ler GOG. Aal­borg Hånd­bold og År­hus Hånd­bold kan ikke la­en­ge­re gå vi­de­re uan­set re­sul­ta­ter­ne i sid­ste run­de.

Umid­del­bart lig­ner det en se­mi­fi­na­le mel­lem BSV og me­stre­ne fra KIF Kol­ding Kø­ben­havn, som dog ikke har spil­let mester­ligt i hele årets tur­ne­ring.

»KIF har ikke vist det ni­veau, de tid­li­ge­re har gjort. Den må­de, det hele er skru­et sam­men på, gør, at det hele kan va­e­re slut på en en­kelt dår­lig pe­ri­o­de. Sid­ste år hav­de vi 10 dår­li­ge mi­nut­ter i den ene se­mi­fi­na­le mod Skjern, og så var det for­bi,« sag­de Mi­cha­el V. Knud­sen.

»For mig er det li­ge­gyl­digt, hvem vi skal mø­de. Jeg sy­nes ikke, der er en fa­vo­rit til DM-gul­det. Slut­spil­let har vist, at al­le slår al­le, og når man tror, der er et hold, der er ved at fin­de for­men, så ta­ber hol­det,« sag­de BSVs Ni­ko­laj Mar­kus­sen til Ritzau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.