EKSKONE FRYG­TER

BT - - NYHEDER -

UDVISNING Et hem­me­ligt sted i Dan­mark le­ver mo­de­ren til Gi­mi Le­vako­vic’ fi­re børn i frygt for at bli­ve op­søgt af den mand, som er dømt for fle­re bruta­le over­fald på hen­de. I dag fal­der den en­de­li­ge dom i en af hi­sto­ri­ens mest om­dis­ku­te­re­de ud­vis­nings­sa­ger, når lan­dets højeste dom­stol af­gør, om den kro­a­tisk­fød­te va­ne­for­bry­der Gi­mi Le­vako­vic skal ud­vi­ses af Dan­mark.

Han slap med nød og na­ep­pe fra en udvisning i Østre Lands­ret, for­di han har den ful­de fora­el­dre­myn­dig­hed over si­ne to min­dre­åri­ge børn på 11 og 15, men kun de fa­er­re­ste ved, hvad der er ble­vet af bør­ne­nes mor.

Et sted i Dan­mark sid­der hun med nøg­len til hi­sto­ri­en om, hvor­for Gi­mi Le­vako­vic end­te som ene­for­sør­ger. Bag sig har hun en tur­bu­lent og vol­de­lig for­tid sam­men med den be­ryg­te­de klan­le­der, men al­li­ge­vel hå­ber hun for si­ne børn – og sin egen sik­ker­heds skyld – at Gi­mi Le­vako­vic får lov at

GI­MI LE­VAKO­VIC:

46 år: Født i Ita­li­en med kro­a­tisk stats­bor­ger­skab Kom til Dan­mark som to­årig i 1972. Gik ud ef­ter 7. klas­se, har in­gen ud­dan­nel­se og har al­drig haft et ar­bej­de. Har fi­re børn med fuld fora­el­dre­myn­dig­hed over de to yng­ste. Dømt for grov vold og bruta­le over­fald. Har bl.a. ta­e­vet en fa­engsels­be­tjent, an­gre­bet en nevø med en ba­se­ball-køl­le, på­kørt en brand­mand og slå­et sin ekskone. Idømt fa­engsels­straf i alt 23 gan­ge. Har til­bragt 7 år og to må­ne­der i fa­engsel. Er pt. fa­engs­let og har va­e­ret det i et år.

SØN:

San­ti­no, 21 år. Dansk stats­bor­ger­skab. Har fle­re dom­me bag sig og har va­e­ret fa­engs­let fle­re gan­ge. Har og­så i en år­ra­ek­ke va­e­ret på en luk­ket in­sti­tu­tion. Han har al­drig haft et job og le­ver på kon­tant­hja­elp.

SØN:

Ro­ma­no, 18 år. Dansk stats­bor­ger­skab. Vil­le som den ene­ste ik­ke stå frem i TV2s do­ku­men­tar fra 2015.

DAT­TER:

Vi­cto­ria, 15 år. Dansk stats­bor­ger­skab. Har va­e­ret an­bragt si­den 2014. Først fri­vil­ligt, si­den uden samtyk­ke. Med­vir­ker i TV2’s do­ku­men­tar fra 2015, hvor hun bl.a. for­tal­te, at hun ik­ke hav­de kon­takt til an­dre ud­over fa­mi­li­en, og at hun på det tids­punkt ik­ke gik i sko­le. Bor på et sko­leog be­hand­lings­hjem.

SØN:

bli­ve i Dan­mark. Og­så selv­om hun ik­ke la­en­ge­re har kon­takt til si­ne børn, der er i dag er 21, 18, 15 og 11.

Det forta­el­ler for­svar­sad­vo­kat Laue Tra­berg Smidt, som er en man­ge­årig ven af fa­mi­li­en, og som har re­pra­e­sen­te­ret bå­de mo­de­ren og fle­re Le­vako­vic-med­lem­mer i ad­skil­li­ge rets­sa­ger.

»Der her­sker in­gen tvivl om, at hun har en stor frygt for ham. Han har dom for at ha­ve for­søgt at slå hen­de ihjel, så hen­des frygt er for­stå­e­lig, men for bør­ne­nes skyld hå­ber hun fak­tisk, at han får lov til at bli­ve,« forta­el­ler Laue Tra­berg Smidt og til­fø­jer:

»Og skul­le han bli­ve ud­vist, så er det jo pa­e­re­nemt at kom­me til Dan­mark igen. Det ko­ster 30 eu­ro med en bus. Jeg si­ger ik­ke, at han over­ho­ve­det vil gø­re det, men hun har en vel nok ube­grun­det frygt for, at han ven­der tilbage og op­le­ver det der­for som en stør­re tryg­hed, at hun i dag ved, hvor han be­fin­der sig.« Trus­ler og af­pres­ning BT har selv talt med mo­de­ren, og hun øn­sker ik­ke at med­vir­ke af hen­syn til sit vi­de­re liv, men fak­tum er, at hun gen­nem me­re end ti år var en del af fa­mi­li­en, som er ud­råbt som Dan­marks ab­so­lut mest kriminelle.

’G’, 11 år. Dansk stats­bor­ger­skab. Har va­e­ret an­bragt si­den 2014. Først fri­vil­ligt, si­den uden samtyk­ke. Bor på et sko­le- og be­hand­lings­hjem for børn og un­ge.

De­res man­ge­åri­ge liv på over­før­sels­ind­kom­ster og over­ho­ve­det Gi­mi Le­vako­vic’ ik­ke fa­er­re end 23 fa­engsels­dom­me for tri­ck­ty­ve­ri­er, trus­ler og af­pres­ning er vel­do­ku­men­te­ret af me­di­er­ne, men Le­vako­vic-fa­mi­li­en blev for al­vor kendt, da TV2 sid­ste år gjor­de fa­mi­li­en til tv-stjer­ner i do­ku­men­ta­ren ’Si­gø­j­ner­bos­sen og hans be­ryg­te­de fa­mi­lie’.

Bør­ne­nes mor er der­i­mod et ube­skre­vet blad, men hen­des for­tid er ik­ke min­dre kulørt af den grund. Hun har bl.a. fle­re tri­ck­ty­ve­ri­er på samvit­tig­he­den.

»Hun har haft et sa­er­de­les tur­bu­lent liv sam­men med Gi­mi, og i dag har hun truk­ket sig fuld­sta­en­dig fra fa­mi­li­en. Hun le­ver et an­det liv med en ny fa­mi­lie og har på in­gen må­de lyst til at stik­ke ho­ve­d­et frem,« forta­el­ler Laue Tra­berg Smidt. Slå­et i jor­den med don­kraft Hun le­ve­de on/off sam­men med Gi­mi Le­vako­vic fra be­gyn­del­sen af 90’er­ne til 2006, hvor de fik tre søn­ner og en dat­ter sam­men, men da yng­ste­søn­nen fyld­te ét år i 2006, kra­ke­le­re­de for­hol­det, og si­den kør­te det helt af spo­ret.

I 2008 op­søg­te Gi­mi Le­vako­vic hen­de og ban­ke­de hen­de i jor­den med en don­kraft, så hun måt­te sy­es med 35 sting i ho­ve­d­et. Tre år se­ne­re slog det raseri, han er så be­ryg­tet for ik­ke at kun­ne sty­re, at­ter ud i lys lue, da han i fuld fart og med fuldt over­la­eg kør­te hen­de ned i sin Ford Escort. Det ko­ste­de ham to år bag trem­mer og hen­de en 20 cm lang fla­en­ge i ar­men og ef­ter­føl­gen­de en di­ag­no­se for po­st­trau­ma­tisk stress syn­drom. Den­gang var hun til­med gravid med den mand, som hun i dag le­ver sam­men med. Ude­blev fra rets­mø­der Al­li­ge­vel fik Gi­mi Le­vako­vic få år se­ne­re den ful­de fora­el­dre­myn­dig­hed i Kø­ben­havns By­ret. Men hvor­for gjor­de man en mand med den volds­hi­sto­rik til ene­for­sør­ger?

Iføl­ge nog­le af de ad­vo­ka­ter og sags­be­hand­le­re, som gen­nem fle­re år har va­e­ret in­de over fa­mi­li­en, er sva­ret, at mo­de­ren ude­blev fra fle­re af rets­mø­de­r­ne i fora­el­dre­myn­dig­heds­sa­gen, og af­gø­rel­sen faldt der­for ud til fa­de­rens for­del.

De si­ger og­så enstem­migt, at Gi­mi Le­vako­vic er ’en god far’, hvil­ket er ble­vet un­der­stre­get af fle­re fag­li­ge ud­ta­lel­ser un­der ud­vis­nings­sa­gen. Ud­fal­det var der­for ik­ke ble­vet an­der­le­des, om hun så hav­de stå­et i ret­ten, me­ner Laue Tra­berg Smidt.

»Han den bed­ste fora­el­der. Det kan ly­de barsk at si­ge, men hun stod den­gang i en sva­er si­tu­a­tion, hvor hun godt kun­ne se, at han kun­ne til­by­de bør­ne­ne det bed­ste,« si­ger for­svar­sad­vo­ka­ten.

»Hun trak sig, for­di hun vil­le bør­ne­ne det bed­ste. Når hen­des børn er tryg­ge, er hun tryg. For al­le an­dre kan det vir­ke, som om hun har op­gi­vet si­ne børn, men hun gjor­de det, som en­hver fora­el­der bør gø­re. Hun har sat si­ne børns liv over sit eget.«

De to yng­ste børn, dat­te­ren Vi­cto­ria på 15 og søn­nen G. på 11, er i dag fjer­net fra hjem­met mod Gi­mi Le­vako­vic’ vil­je og an­bragt på et op­holds­hjem på det syd­li­ge Sja­el­land. De er ufri­vil­ligt endt med ho­ved­rol­ler­ne i ud­vis­nings­sa­gen, for­di de i sid­ste en­de kan red­de ham fra en udvisning i dag.

»Selv­om Gi­mi har si­ne pro­ble­mer, så er han fak­tisk en god og ka­er­lig far, og det vil va­e­re synd for bør­ne­ne og ef­ter min me­ning di­rek­te i strid med Men­ne­ske­rets­kon­ven­tio­ner­ne, hvis han bli­ver ud­vist,« me­ner Laue Tra­berg Smidt.

Gi­mi Le­vako­vic sid­der fa­engs­let ifm. ud­vis­nings­sa­gen. BT har for­ga­e­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra hans for­svar­sad­vo­kat. DET TALER IMOD UDVISNING: • Der er ik­ke ta­le om ban­de­kri­mi­na­li­tet, det er ik­ke be­gå­et i for­e­ning, og langt ho­ved­par­ten af hans dom­me er fa­erds­elskri­mi­na­li­tet og be­ri­gel­ses­for­bry­del­ser. • Han har va­e­ret i Dan­mark si­den to-tre års al­de­ren og va­e­ret her i 44 år. • Han har fi­re børn, al­le dan­ske stats­bor­ge­re, al­le bo­sat i Dan­mark. • Han har fora­el­dre­myn­dig­he­den over de to min­dre­åri­ge børn på 15 og 11, som han er ene­ste og pri­ma­e­re kon­takt­per­son for. • Han har an­den fa­mi­lie i Dan­mark, bl.a. sin mor og sø­sken­de. • Han har al­drig va­e­ret i Kro­a­tien, han taler ik­ke kro­a­tisk. • I de tid­li­ge­re sa­ger imod ham har der ik­ke va­e­ret krav om udvisning. DET TALER FOR UDVISNING: • Sa­gen dre­jer sig om grov kri­mi­na­li­tet. Han har haft vå­ben i en lej­lig­hed, hvor der op­hol­der sig børn, og han har tru­et an­dre med våb­net. • Han er idømt fa­engsels­straf ik­ke fa­er­re end 23 gan­ge. • Han er ad­skil­li­ge gan­ge dømt for be­ri­gel­ses­kri­mi­na­li­tet, her­un­der bed­ra­ge­ri og tre ty­ve­ri­er mod ae­l­dre bor­ge­re. • Hans kri­mi­na­li­tet er ble­vet grove­re med åre­ne. Han er in­den for de se­ne­ste ti år ble­vet dømt tre gan­ge ef­ter den grove volds­pa­ra­graf i straf­fe­loven, §245. • Han har in­gen ud­dan­nel­se og al­drig va­e­ret til­knyt­tet ar­bejds­mar­ke­det. • Kon­tak­ten til bør­ne­ne har va­e­ret af­brudt fle­re gan­ge pga. af af­so­ning de se­ne­re år. • Han har kro­a­tisk stats­bor­ger­skab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.