LE­VAKO­VIC

BT - - NYHEDER -

I dag klok­ken 12 ta­ger Hø­jeste­ret stil­ling til, hvor­vidt den 41-åri­ge kro­at Gi­mi Le­vako­vic skal ud­vi­ses af Dan­mark Gi­mi Le­vako­vic blev dømt til udvisning i By­ret­ten i Na­est­ved i au­gust sid­ste år, da han modt­og en dom på et år og tre må­ne­ders fa­engsel for trus­ler og ulov­lig vå­ben­be­sid­del­se Østre Lands­ret ska­er­pe­de i ok­to­ber dom­men til et år og tre års fa­engsel, men fandt at udvisning vil­le va­e­re i strid med Men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tio­nens ar­ti­kel 8, der går på ’ret­ten til et fa­mi­li­e­liv’. Dom­mer­stem­mer­ne stod li­ge, 3 mod 3, og der­for skul­le af­gø­rel­sen tra­ef­fes til til­tal­tes for­del Fi­re med­lem­mer af Le­vako­vi­c­fa­mi­li­en er al­le­re­de dømt til udvisning. Gi­mi Le­vako­vic’ to brød­re Django og Ste­fa­no samt nevø­en Ju­ra er ud­vist for be­stan­digt ef­ter grove hjem­me­rø­ve­ri­er. Der­u­d­over er nevø­en Al­pa­ci­no ud­vist med in­drej­se­for­bud i 12 år ef­ter van­vids­kør­sel Hvis Gi­mi Le­vako­vic ud­vi­ses, bli­ver det med et in­drej­se­for­bud i 12 år. Det er ud­la­en­din­ge­loven, der fast­la­eg­ger, hvor­når en straf kan med­fø­re udvisning i 12 år, og hvor­når det kan ske for be­stan­digt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.