DMI: Juli og au­gust bli­ver var­mest

BT - - NYHEDER -

SOMMER Me­te­o­r­o­lo­ger­ne hos DMI har haft de sto­re vej­r­kort frem­me over vejr- og tryks­y­ste­mer for at spå om som­mer­vej­ret i Dan­mark. Og selv om de har fun­det en varm pe­ri­o­de i slut­nin­gen af juli og be­gyn­del­sen af au­gust, må Dan­mark indstil­le sig på en sommer med van­ligt va­ri­e­ret vejr.

»Det bli­ver en helt nor­mal dansk sommer - lidt til den lu­ne si­de,« forta­el­ler ener­gi­me­te­o­r­o­log hos DMI Tim Pe­ter­son.

»Der kan sag­tens kom­me gode, var­me pe­ri­o­der. Men der vil og­så va­e­re pe­ri­o­der med lav­tryks­pas­sa­ger med regn og gråvejr.«

Ju­ni bli­ver iføl­ge DMIs som­mer­prog­no­se ’tem­me­lig skif­ten­de’, hvor fle­re fron­ter og ned­børs­om­rå­der vil pas­se­re Dan­mark af og til. Varm pe­ri­o­de Der bli­ver og­så i ju­ni øget ri­si­ko for tor­den­by­ger med kraf­tigt regn­vejr til føl­ge. Juli bli­ver en smu­le var­me­re, og regn­vej­ret bli­ver for­delt lidt me­re ja­evnt. Der er dog grund til at se frem mod slut­nin­gen af juli og au­gust, hvis man er til varmt vejr.

»Som det ser ud nu, så er der ik­ke no­get, der ty­der på la­en­ge­re pe­ri­o­der med var­me- el­ler he­debøl­ger. Men får vi en varm pe­ri­o­de sidst i juli el­ler i au­gust, så kan vi godt få nog­le få da­ge af den slags,« for­ud­ser Tim Pe­ter­son. Gode mu­lig­he­der I juli og au­gust vil den gen­nem­snit­li­ge dag­tem­pe­ra­tur be­va­e­ge sig op over 20 gra­der, skri­ver DMI i sin som­mer­prog­no­se. I au­gust fal­der an­tal­let af solskin­sti­mer dog fra over 230 de tre fo­re­gå­en­de må­ne­der til 196.

Ener­gi­me­te­o­r­o­lo­gen un­der­stre­ger dog, at prog­no­ser, der stra­ek­ker fle­re må­ne­der ud i frem­ti­den, er be­ha­ef­tet med en vis usik­ker­hed.

»Vi skal hu­ske på, at en gen­nem­snit­lig sommer i pe­ri­o­den fra 2001 til 2010 har 667 solskin­sti­mer, 236 mil­li­me­ter ned­bør og en gen­nem­snit­stem­pe­ra­tur på 16,4 gra­der cel­si­us. He­ri lig­ger bå­de gode mu­lig­he­der for solskin og gråvejr,« si­ger Tim Pe­ter­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.