Sha­ria-fri zo­ne

BT - - NYHEDER -

NØRREBRO bli­ver en del af det dan­ske sam­fund. Man skal ik­ke ba­re ha­en­ge ud her da­gen lang og ge­ne­re er­hvervs­dri­ven­de. Der skal stil­les krav. Po­li­ti­et føl­ger op på sa­ger­ne. Det kan som­me ti­der ta­ge lidt lang tid, når man rin­ger til po­li­ti­et. Men det kan ik­ke va­e­re rig­tigt, at man ik­ke kan gå på ar­bej­de uden at bli­ve tru­et. Der er og­så ble­vet ka­stet fyr­va­er­ke­ri ind ad vin­du­er­ne. Det er helt uac­cep­tab­belt,« si­ger In­ger Støj­berg. Har ik­ke tur­det gø­re no­get »Grund­pro­ble­met er, at vi i alt for lang tid ik­ke har tur­det gø­re no­get ved pro­ble­mer­ne. Vi skal for­lan­ge no­get af 2. ge­ne­ra­tions ind­van­drer­ne. De skal for­stå, det er Dan­mark, de le­ver i. Jeg kan for­stå, der er ble­vet råbt, at det her er en sha­ria-zo­ne. Det kan jeg love dem for, det ik­ke er. Og det skal de og­så va­e­re gla­de for. I Dan­mark får man en fair ret­ter­gang. Det hav­de man ik­ke få­et, hvis det var en sha­ria-zo­ne, de le­ve­de i,« si­ger In­ger Støj­berg.

Va­erts­hu­se­je­ren Bir­git­te Fi­s­cher står for­an va­erts­hu­set i et myl­der af po­li­ti­folk, PET-vag­ter, pres­se­folk, ka­me­ra­er og un­ge ind­van­drer­dren­ge.

»Man­ge va­erts­hu­se på Nørrebro, bli­ver af­kra­e­vet be­skyt­tel­ses­pen­ge. Jeg vil ik­ke be­ta­le. Jeg hå­ber, der er en løs­ning på vej. For I me­di­er og po­li­ti­et er her jo ik­ke he­le ti­den,« si­ger hun.

Fle­re af de un­ge 2. ge­ne­ra­tions ind­van­dre­re er util­fred­se med at bli­ve skå­ret over en kam af in­te­gra­tions­mi­ni­ste­ren.

»Vi fik at­ta­ck fra In­ger Støj­berg. Ud­dan­nel­se og ar­bej­de, kom så i gang. Vi har en ud­dan­nel­se, vi slap­per ba­re lidt af imens. Jeg har af­slut­tet gym­na­si­el ud­dan­nel­se i sommer, men nu har jeg ta­get et sab­batår og le­der ef­ter ud­dan­nel­se,« si­ger Ali, der kun vil op­ly­se sit for­navn. Det kan som­me ti­der ta­ge lidt lang tid, når man rin­ger til po­li­ti­et. Men det kan ik­ke va­e­re rig­tigt, at man ik­ke kan gå på ar­bej­de uden at bli­ve tru­et

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.