Fri­sørek­sa­men kan fejres i vogn

BT - - NYHEDER -

Fra og med ju­ni får ek­sem­pel­vis fri­sø­rer og hånd­va­er­ke­re og­så mu­lig­he­den for at slut­te sig til stu­den­ter­nes ek­sa­mens­kør­sel. Re­ge­rin­gen har be­slut­tet, at al­le ung­doms­ud­dan­nel­ser af mindst to års va­rig­hed nu gi­ver ad­gang til den tra­di­tions­ri­ge vogn­tur, der mar­ke­rer, at sid­ste ek­sa­men er over­stå­et.

Det forta­el­ler trans­port­mi­ni­ster Hans Chri­sti­an Sch­midt (V).

»Jeg sy­nes, at stu­den­ter­kør­sel er en fest­lig, dansk tra­di­tion, som end­nu fle­re un­ge skal ha­ve mu­lig­hed for at del­ta­ge i,« si­ger han i en skrift­lig kom­men­tar.

Ind­til nu har det va­e­ret for­be­holdt ele­ver fra de gym­na­si­a­le ud­dan­nel­ser at kø­re på be­søg hos klas­se­kam­me­ra­ter­nes fora­el­dre, når ud­dan­nel­sen er fa­er­dig­gjort.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.