100.000 flygt­nin­ge er in­gen for­del

BT - - NYHEDER -

Er flygt­nin­ge en be­last­ning for Dan­marks øko­no­mi, el­ler er fle­re ha­en­der på ar­bejds­mar­ke­det en for­del?

Spørgs­må­let har rejst sig, ef­ter at Po­li­ti­ken skrev, at sta­tens ind­ta­eg­ter på sigt vil va­e­re stør­re end sta­tens ud­gif­ter, når man iso­le­ret må­ler på strøm­men af flygt­nin­ge og de­res ef­ter­kom­me­re. Men det blev si­den af­vist af Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et, at de knap 100.000 flygt­nin­ge, der ven­tes at kom­me til Dan­mark frem mod 2020, skul­le va­e­re en øko­no­misk for­del. I ste­det vil­le de ’gi­vet de an­vend­te for­ud­sa­et­nin­ger, be­ty­de en mer­ud­gift på cir­ka tre mil­li­ar­der kro­ner om året i al frem­tid’. Flygt­nin­ge­til­strøm­nin­gen er iso­le­ret set en be­last­ning af den fi­nans­po­li­ti­ske hold­bar­hed, si­ger fi­nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen (V).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.