Lev la­en­ge­re med et EK­STRA ki­lo

BT - - NYHEDER -

SUNDHED Det op­sigtsva­ek­ken­de re­sul­tat er ble­vet of­fent­lig­gjort i det an­er­kend­te la­e­ge­tids­skrift ’Jour­nal of the Lis­bet Dams­gaard, Ame­ri­can Me­di­cal As­so­ci­a­tion’, og det bør gi­ve an­led­ning til et me­re nu­an­ce­ret syn på, hvad det er nor­malt at ve­je, me­ner Bør­ge Nor­dest­gaard

Iføl­ge Ver­dens­sund­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen (WHO) er man over­va­eg­tig, hvis man har et så­kaldt bo­dy mass in­deks, og­så kendt som BMI, på over 25. Har man der­i­mod et BMI på over 30, be­teg­nes det i ste­det som ’fed­me’.

Det nye dan­ske stu­die er fo­re­ta­get på bag­grund af den så­kald­te Øster­bro-undersøgelse og Her­lev-Øster­bro­un­der­sø­gel­sen, der in­de­hol­der op­lys­nin­ger om me­re end 120.000 dan­ske­re.

Kon­klu­sio­nen Pia Jen­sen, 53 år. Fra Hvi­d­ov­re. Ar­bej­der i fleksjob. Høj­de 170 cm, va­egt 60 kg. BMI på 20.7 Er du til­freds med din va­egt? Me­get. Jeg har fak­tisk haft den sam­me va­egt, si­den jeg mød­te min mand for 30 år si­den. Det er jeg godt til­freds med. Vil­le du li­ge­frem over­ve­je at ta­ge lidt på, hvis du kun­ne le­ve la­en­ge­re? Nej, det vil­le jeg ik­ke. he­ri er dog no­get over­ra­sken­de, da den vi­ser, at det sun­de­ste BMI lig­ger på 27, alt­så i den let over­va­eg­ti­ge en­de af ska­la­en. Men betyder det så, at man ro­ligt kan ta­ge et stør­re styk­ke ka­ge og sam­ti­dig spa­e­de af­tenkaf­fen op med et ek­stra skva­et flø­de, hvis man har et BMI på 25 el­ler la­ve­re? Nej, ly­der det stål­sat fra Bør­ge Nor­dest­gaard. »Det får du mig ik­ke til at an­be­fa­le. For det er slet ik­ke det, som vo­res re­sul­ta­ter vi­ser. Vi har set på et bredt ud­snit af be­folk­nin­gen. De, der har den la­ve­ste dø­de­lig­hed, har et BMI på 27. Men det er slet ik­ke det sam­me som at blåstemp­le, at de, der har et na­tur­ligt la­ve­re BMI, skal spi­se me­re og bli­ve tyk­ke­re. Det må en an­den ty­pe forsk­ning un­der­sø­ge,« si­ger pro­fes­soren. Mens det nye stu­die alt­så kan på­vi­se, at man le­ver la­en­ge­re, hvis ma­ven ha­en­ger gan­ske lidt ud over buk­se­kan­ten og buk­ser­ne stram­mer en anel­se om lå­re­ne, så gi­ver det ik­ke no­gen for­kla­ring på, hvor­for det for­hol­der sig så­dan. Sti­gen­de BMI For sam­men­lig­ner man det op­ti­ma­le BMI i dag på 27 med hvor­dan det tog sig ud i 1970’er­ne, er der nem­lig sket en mar­kant ud­vik­ling.

Den­gang skul­le man ha­ve et no­get BMI un­der 18,5 ............ un­der­va­eg­tig BMI 18,5-24,9 ................ nor­malva­egt BMI 25-29,9 ..................... over­va­eg­tig BMI 30-39,9 .............................. fed­me BMI over 40 .................... sva­er fed­me

Det betyder, at en per­son, der f.eks. ve­jer 90 ki­lo og er 1,88 me­ter høj, har en BMI på 25,5

Eli­as Eli­as­son, 45 år. Fri­sør. Bor på Chri­sti­ans­havn. Høj­de 182 cm, va­egt 89 kg. BMI 26,8 Er du til­freds med din va­egt? Me­get til­freds. Vil­le du li­ge­frem over­ve­je at ta­ge lidt på, hvis du kun­ne le­ve la­en­ge­re? Haha, det be­hø­ver jeg jo ik­ke. Jeg har jo al­le­re­de den per­fek­te va­egt, så jeg reg­ner med at bli­ve me­get gam­mel. la­ve­re BMI på 23,7, og alt­så va­e­re nor­malva­eg­tig, for at va­e­re blandt grup­pen med den laengste gen­nem­snits­le­ve­tid. I be­gyn­del­sen af 1990’er­ne var tal­let ste­get til 24,6.

Hvor­for, kan Bør­ge Nor­dest­gaard kun gis­ne om.

»En for­kla­ring kun­ne va­e­re, at vi har få­et me­get stør­re fokus på og vi­den om de føl­ge­syg­dom­me, der er for­bun­det med over­va­egt. Der er en klar sam­men­ha­eng mel­lem over­va­egt og ri­si­ko­en for hjer­te­syg­dom­me.

Men det betyder ik­ke, at man be­hø­ver at dø tid­ligt. Det kan sag­tens va­e­re, at man le­ver la­en­ge­re, for­di be­hand­lin­gen er ble­vet bed­re.

Men det er ren spe­ku­la­tion fra min si­de,« forta­el­ler Bør­ge Nor­dest­gaard. 150 cm – 61 ki­lo 157 cm – 67 ki­lo 165 cm – 74 ki­lo 170 cm – 78 ki­lo 177 cm – 85 ki­lo 194 cm – 102 ki­lo 200 cm – 108 ki­lo

Hvis man vil op­nå den op­ti­ma­le BMI på 27, skal for­hol­det mel­lem høj­de og va­egt va­e­re så­le­des:

66 år, pen­sio­ne­ret la­e­rer fra Farum. Høj­de 166 cm, va­egt 62 kg. BMI på 22,5 Ja, jeg er me­get til­freds med, hvad jeg ve­jer. Over­ho­ve­det ik­ke. Jeg sy­nes, at min va­egt er, som den skal va­e­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.