Dø­de plud­se­ligt Borg­me­ster var i sit livs form

BT - - NYHEDER -

TRAGEDIE med ham i tre kvar­ter, in­den de måt­te op­gi­ve. Det er slet ik­ke til at for­stå. Han har va­e­ret ak­tiv lø­ber i man­ge år, og han var i det he­le ta­get bidt af mo­tion. Og han var jo gå­et i al­vor­lig tra­e­ning, for­di han skul­le del­ta­ge i den der kon­kur­ren­ce om en må­neds tid og svøm­me­de, cyk­le­de og løb,« si­ger en ty­de­ligt be­rørt Paul-Erik Jen­sen til BT og fort­sa­et­ter.

»Han har haft den per­fek­te le­ve­vis, drak in­gen al­ko­hol og holdt sig i det he­le ta­get i rig­tig god form. I te­o­ri­en skul­le han jo slet ik­ke bli­ve ramt af så­dan no­get.« Tra­e­ne­de til tri­at­lon Chok­ket over Laurids Ru­de­becks plud­se­li­ge død sa­et­tes i re­lief af, at det kun er et par uger si­den, han lod sig fo­to­gra­fe­re un­der en af si­ne man­ge tra­e­nings­ti­mer i Tøn­der Svøm­me­hal for­ud for Jels Tri­at­hlon og sag­de til Jyd­skeVest­ky­sten:

»Jeg gla­e­der mig helt vildt til den lør­dag. Jeg hå­ber, at jeg kan hol­de mig ska­des­fri op til kon­kur­ren­cen, for det er selv­føl­ge­lig af­gø­ren­de. For mig vil det va­e­re en ka­em­pe pra­e­sta­tion at gen­nem­fø­re.«

Laurids Ru­de­beck har hø­stet an­er­ken­del­se for at va­e­re en af ho­ved­kra­ef­ter­ne i at be­va­re Tøn­der Han har haft den per­fek­te le­ve­vis, drak in­gen al­ko­hol og holdt sig i det he­le ta­get i rig­tig god form. I te­o­ri­en skul­le han jo slet ik­ke bli­ve ramt af så­dan no­get Sy­ge­hus, li­ge­som og­så den tid­li­ge­re øko­no­misk skran­ten­de Tøn­der Festi­val har kla­ret ska­e­re­ne ved hja­elp af bl.a. hans ind­sats. Et fa­mi­lie­men­ne­ske Han var op­rin­de­lig fra Over Jer­stal og ud­la­ert me­ka­ni­ker, men si­den blev han ud­dan­net i po­li­ti­et, og var i ti­den før han blev borg­me­ster le­der af lo­kal­sta­tio­nen i Tøn­der.

Kom­mu­nal­be­sty­rel­sen i marsk­by­en skal sna­rest sam­les for at kon­sti­tu­e­re sig ef­ter det tragi­ske og cho­ke­ren­de tab af kom­mu­nens første­mand. I før­ste om­gang ind­tra­e­der vi­ce­borg­me­ster Bent Åbling Paul­sen (DF) som fun­ge­ren­de borg­me­ster.

Laurids Ru­de­beck, der var et ud­pra­e­get fa­mi­lie­men­ne­ske, ef­ter­la­der sig sin hu­stru Le­ne, bør­ne­ne Thor og Ne­el, bar­ne­bar­net He­len, sin mor Gret­he og søste­ren Le­ni.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.