Jeg vil ik­ke hø­re me­re om pa­edo­fi­li

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Midt i maj og 25 gra­der! Det kal­der på iskold rosé, san­da­ler og ba­den­de børn. Jeg har to dren­ge, og der er sim­pelt­hen ik­ke no­get skøn­ne­re end at se dem le­ge i van­det.Sid­ste sommer gled der dog en sort sky hen over ba­de­lyk­ken. Jeg var en tur i Fa­el­led­par­kens sop­pe­sø og nød som sa­ed­van­lig sy­net af dren­ge­nes pja­sken. Jeg hev der­for min mo­bil frem for at ta­ge et par bil­le­der, men ma­er­ke­de plud­se­lig en in­si­ste­ren­de fin­ger på min skul­der. Det var en an­den mor, der med be­kla­gel­se i stem­men og ven­ligt kro­p­s­sprog sag­de: ’Jeg ved godt, at du ba­re vil ta­ge nog­le bil­le­der af di­ne børn. Men alt­så – tror du ik­ke, det er bedst at la­de va­e­re? Hvis al­le voks­ne ta­ger bil­le­der her, så kan du godt se, hvad der kan ske, ik­ke? Jeg me­ner - vi skul­le jo nø­dig ha­ve pa­edo­fi­le ren­den­de her’. Nej, det skul­le vi da nø­dig. Og da­men hav­de jo ret i, at der fin­des on­de men­ne­sker med on­de hen­sig­ter. Der fin­des for­bry­de­re. Der fin­des pa­edo­fi­le. Men der fin­des og­så gla­de børn, som ba­re øn­sker at le­ge og ud­fol­de sig frit – og dem er der hel­dig­vis flest af. Skal vi vir­ke­lig be­gra­en­se bør­ne­nes som­mer­lyk­ke ved at tvin­ge dem i ba­de­tø­jet og be­gra­en­se fora­el­dre­nes stolt­hed og gla­e­de ved at tvin­ge dem til at la­eg­ge ka­me­ra­et va­ek – blot for­di der er en lil­le ri­si­ko for, at en pa­edo­fil kig­ger med? Det sy­nes jeg ik­ke. Og jeg er ae­r­lig talt tra­et af den over­drev­ne pa­edo­fi­li-for­s­kra­ek­kel­se, som her­sker i sam­fun­det i øje­blik­ket. Jeg gi­der ik­ke at hø­re me­re om pa­edo­fi­li. EN FORSKERGRUPPE FRA Aar­hus Uni­ver­si­tet har spurgt me­d­ar­bej­der­ne i 1.457 af lan­dets vug­ge­stu­er og bør­ne­ha­ver om de­res ret­nings­linjer i for­hold til at fore­byg­ge pa­edo­fi­le over­greb – og ik­ke mindst an­kla­ger om pa­edo­fi­le over­greb. I man­ge af in­sti­tu­tio­ner­ne må mandlige pa­e­da­go­ger ik­ke ta­ge bør­ne­ne op på skø­det for at trø­ste dem, de må ik­ke gi­ve dem et kram, de må ik­ke skif­te ble på bør­ne­ne, og de må ik­ke hja­el­pe dem på toilet­tet. Hvis man er et lil­le vug­ge­stu­e­barn og fal­der på le­ge­plad­sen, er det alt­så ba­re om at hå­be, at den na­er­me­ste pa­e­da­gog er en kvin­de. For ny­lig skab­te det over­skrif­ter over he­le ver­den, at en dansk ko­mi­ker po­ste­de et bil­le­de på Fa­ce­book Der er og­så stor mod­stand mod ud­lej­nings­por­ta­len Airb­nb i Ber­lin og an­dre stor­by­er. Er de­leø­ko­no­mi på vej i gra­ven? af sig selv i bad med sin to-åri­ge dat­ter, li­ge­som ma­ga­si­net ’Vo­res Børn’ måt­te be­kla­ge og tra­ek­ke en ar­ti­kel tilbage, da en af ma­ga­si­nets re­dak­tø­rer hav­de be­skre­vet, hvor­dan hun le­ger en uskyl­dig leg med sin lil­le søn, hvor hen­des hånd er en solsort, og hans tis­se­mand er en orm – som han så da­ek­ker med ha­en­der­ne, så solsor­ten ik­ke får sin orm og kun kan kil­de ham på ma­ven.

Vi la­e­rer dem, at al­le ma­end er po­ten­ti­el­le for­bry­de­re

NÅR VI TA­EN­KER pa­edo­fi­li ind i alt, når vi for­ar­ges over an­dres fri­sind, og når vi op­stil­ler be­gra­en­sen­de ret­nings­linjer i in­sti­tu­tio­ner­ne, så på­vir­ker vi vo­res børn. Vi la­e­rer dem, at nø­gen­hed og seksu­a­li­tet er farligt og for­kert. Vi la­e­rer dem, at al­le ma­end er po­ten­ti­el­le for­bry­de­re. Vi la­e­rer dem at va­e­re ae­ng­ste­li­ge og ta­ge for­holds­reg­ler, blot der er en mand i na­er­he­den. Selv­føl­ge­lig kan jeg da godt bli­ve ban­ge for, at mi­ne børn skul­le bli­ve ud­sat for et pa­edo­filt over­greb. Men jeg er me­get me­re ban­ge for, at de får et for­kvak­let for­hold til køn og seksu­a­li­tet ved at vok­se op i et sam­fund, hvor de voks­ne ser pa­edo­fi­le spø­gel­ser overalt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.