Grand­prix ude

BT - - NYHEDER -

BT I STOCKHOLM om at in­spi­re­re an­dre og ta­ge so­ci­alt an­svar. Og en stor del af de­res ind­ta­eg­ter gen­nem ban­det går til hver de­res hjer­tesa­ger - angst, OCD og mob­ning.

Me­get sym­pa­tisk. Men og­så me­get lidt ... glim­mer­ag­tig.

»Jo, må­ske,« in­drøm­mer Jo­han­nes Ny­mark.

»Men vi er her jo, for­di no­gen har valgt, at vi skal va­e­re her, og vi har valgt at bru­ge vo­res ta­le­tid på at ta­le om vo­res bud­skab,« til­fø­jer han.

»Det er lidt for en­di­men­sio­nelt for os at snak­ke om bet­ting og stem­mer og den slags. Vi har be­slut­tet os for, at vi ik­ke skul­le la­ve en ’stem på os’kampag­ne,« for­kla­rer Bre­gen­dal.

»Nej, slet ik­ke. Selv hvis vi hav­de va­e­ret stor­fa­vo­rit­ter, vil­le vi ha­ve snak­ket så lidt op det. Det er ik­ke det vig­tig­ste,« fast­slår han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.