Pro­fes­sor: F-35 et ind­ly­sen­de valg af kamp­fly

BT - - NYHE­DER -

Kamp­fly­et F-35 er det ind­ly­sen­de valg, hvad en­ten Dan­mark skal del­ta­ge i in­ter­na­tio­na­le ope­ra­tio­ner el­ler hånd­ha­e­ve egen su­ve­ra­e­ni­tet over for ek­sem­pel­vis Rusland.

Så­dan ly­der vur­de­rin­gen fra pro­fes­sor i statskund­skab Mik­kel Ved­by Ras­mus­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, ef­ter at det er kom­met frem, at re­ge­rin­gen vil indstil­le, at Dan­mark va­el­ger F-35, og­så kendt som Jo­int Stri­ke Figh­ter, som af­lø­ser for de nu­va­e­ren­de F 16-kamp­fly.

Fryg­ten for, at det re­la­tivt ny­ud­vik­le­de fly skal en­de i en skan­da­le a la IC4-tog, er over­dre­vet, me­ner han.

»Det, sy­nes jeg, er no­get vås. Men når det er sagt, ta­ler vi om et for­svar­sind­køb i mil­li­ard­klas­sen, så du skal ik­ke kø­re me­get galt, før det er sto­re mil­li­onbe­løb, der er ta­le om,« si­ger Mik­kel Ved­by Ras­mus­sen.

Re­ge­rin­gen la­eg­ger iføl­ge blandt an­dre TV2 op til at be­stil­le 27 fly, hvil­ket iføl­ge Mik­kel Ved­by Ras­mus­sen vil va­e­re li­ge ak­ku­rat nok.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.