En sa­er­lig flirt føl­ger Sø­ren

BT - - NYHEDER -

EVIG SINGLE Char­mø­ren Sø­ren Bre­gen­dal knu­ste man­ge hjer­ter, da han i for­bin­del­se med det dan­ske Me­lo­di Grand Prix for­tal­te ae­r­ligt om, at han al­drig øn­sker at få fast ka­e­re­ste og børn. »Jeg har i 11 år valgt at le­ve uden det tra­di­tio­nel­le par­for­hold, for­di jeg har kun­net ma­er­ke, at det vir­ker frem­med for mig at skul­le va­el­ge det per­ma­nen­te for­hold og børn til. Det er sim­pelt­hen ik­ke en livs­stil, der pas­ser mig,« har han tid­li­ge­re for­talt til BT.

Det er dog ik­ke ens­be­ty­den­de med, at li­vet for den 32-åri­ge single, der for al­vor slog igen­nem i dren­ge­ban­det C21 og si­den som sku­e­spil­ler i blandt an­det ’Far til fi­re’ og tv­se­ri­en ’2900 Hap­pi­ness’, ik­ke er fyldt med mas­ser af flirt og ka­er­lig­hed.

»Jeg har enormt man­ge ta­et­te re­la­tio­ner. Og jeg har ab­so­lut ik­ke sva­ert ved at co­mit­te mig, for jeg in­vol­ve­rer mig me­get åbent, ae­r­ligt og helt, når jeg er i en re­la­tion,« for­kla­re­de han til BT i fe­bru­ar og ud­dy­be­de:

»Jeg kan va­e­re i en in­tens ka­er­lig­hed med no­gen, jeg har kendt i me­get kort tid. Og der op­le­ver jeg, at det gi­ver me­ning for mig at ha­ve man­ge af den slags mø­der.” Lyk­ke­ligt af­sat Beg­ge hans band­kol­le­ger er lyk­ke­ligt af­sat – Jo­han­nes Ny­mark er gift med Silas Holst, som han og­så har barn med, mens Martin Skri­ver har sin ka­e­re­ste med til moralsk støt­te. Så hvor­dan ser det ud for Sø­rens ka­er­lig­heds­liv? Sø­ren fla­ek­ker af grin. »Er der no­get, du ik­ke har for­talt,« ly­der det nys­ger­rigt fra hans band­kol­le­ga Martin Skri­ver.

»Der sid­der nok én og føl­ger lidt ek­stra med i sa­len,« ly­der det med et smør­ret grin fra Bre­gen­dal.

Hvor la­en­ge Sø­ren og den unavn­giv­ne flirt skal se no­get til hin­an­den, mel­der hi­sto­ri­en ik­ke no­get om.

»In­gen kom­men­ta­rer,« er det hø­fli­ge svar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.